เมนูหลัก

MC2022327-60การเตรียมโครงงานพิเศษทางวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Preparation for Special Project of Radio and Television Broadcasting
สังกัดเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:MC2022428-60
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  02 อังคาร10:00-12:0042012C45387M    
อาจารย์: อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์
สำรองให้:45-38-7
สอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนการการสร้างโครงงานพิเศษ การกำหนดหัวข้อโครงร่างโครงงานพิเศษ การเสนอหัวข้อโครงงานพิเศษ การเขียนโครงร่างโครงงานพิเศษ การใช้สื่อที่เหมาะสมในการนำเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ และการนำเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษทางวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Special project creating process; special project topic outline; special project proposal; special project proposal writing; use of appropriate media in special project proposal presentation; and radio and television broadcasting special project proposal presentation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน