เมนูหลัก

MC2042231-62การผลิตภาพและเสียงยุคดิจิทัล 1
Digital Visual and Audio Production 1
สังกัดเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:MC2042333-62
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์08:00-12:0042012C47470M    
 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  จันทร์08:00-12:0042022C      
อาจารย์: อาจารย์ฮารีฟิน แวอาแซ
สำรองให้:45-44-1
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการผลิตสื่อภาพและเสียง การเล่าเรื่อง การเขียนบท อุปกรณ์การผลิตสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อภาพและเสียง กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมรายการ และการประเมินการผลิตสื่อภาพและเสียงดิจิทัล

Principles of visual and audio production; storytelling; script writing; digital media production equipment; visual and audio production processes; program development and promotion strategy; digital media evaluation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน