เมนูหลัก

MC2042204-65การผลิตภาพและเสียงในยุคหลอมรวมสื่อ
Visual and Audio Production in Media Convergence
สังกัดเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์08:00-12:0042012C514W    
อาจารย์: อาจารย์ฮารีฟิน แวอาแซ
สำรองให้:5-1-4
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการผลิตภาพและเสียง ตำแหน่งและหน้าที่ในการผลิตภาพและเสียง อุปกรณ์การผลิตภาพและเสียง กระบวนการผลิตภาพและเสียง กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมผลงานการผลิตภาพและเสียง การประเมินการผลิตภาพและเสียงในยุคหลอมรวมสื่อ

Principles of visual and audio production; positions and roles in visual and audio production; visual and audio production equipment; visual and audio production processes; strategies for developing and promoting visual and audio production; evaluation of visual and audio production in media convergence

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน