เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

แนะนำ ใช้งานระบบ กับ บราวเซอร์ Google Chrome (ดาวน์โหลดที่นี่)
* รหัสประจำตัวสำหรับนักศึกษาในการเข้าสู่ระบบจะเป็น XXXXXXXXXXXX-X(มีขีดหน้าหลักสุดท้าย) *
* รหัสผ่านนักศึกษาเป็น "เลขบัตรประจำตัวประชาชน"

** สำหรับนักศึกษาที่ "ถูกยกเลิกสิทธิ์" การเข้าใช้ระบบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนกลางแต่ละคณะ ดังนี้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6318
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02-665-3777 ต่อ 6317
คณะบริหารธุรกิจ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303 หรือ 6311
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6308 หรือ 6305
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 02-665-3777 ต่อ 6317
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โทร. 02-665-3777 ต่อ 6316
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6304
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร. 02-665-3777 ต่อ 6306
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6307
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6308

นักเรียนระดับ ปวช.
ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โทร. 02-665-3777 ต่อ 6320
ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โทร. 02-665-3777 ต่อ 6307

นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคณะ โทร. 02-665-3777 ต่อ 6312 หรือ 6406

มีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการได้ที่
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6636
สามารถ Message Inbox มาได้ที่ Facebook Page : www.facebook.com/OREGRMUTP
Email : piyoros.t@rmutp.ac.th, chayakorn.p@rmutp.ac.th, khanate.j@rmutp.ac.th
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน