เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ   
  6505040101ปวช. (การท่องเที่ยว) 03 2.00
  6505040201ปวช. (การโรงแรม) 03 2.00
  ระดับการศึกษา : Certificate MOU   
  6215010401Certificate of Arts (Applied Thai) [MOU] 02 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
  5021010201การโรงแรม 1374 2.00
  5021010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  5121010101การท่องเที่ยว 1374 2.00
  5121010201การโรงแรม 1374 2.00
  5121010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  5621010101การท่องเที่ยว 1324 2.00
  5621010201การโรงแรม 1384 2.00
  5621010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1384 2.00
  6121010101ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1394 2.00
  6121010201ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 1394 2.00
  6121010301ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1304 2.00
  6121010401ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 1274 2.00
  9921010000เรียนข้ามมหาวิทยาลัย ป.ตรี ศิลปศาสตร์ 9994 2.00
  9921090000นักศึกษาจีน MOU คณะศิลปศาสตร์ 9994 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ   
  6422010101ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) 692 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคสมทบ   
  5023010303ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  6123010201การโรงแรม 1394 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบภาคค่ำวันจันทร์-ศุกร์และวันอาทิตย์   
  6424010101ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) 692 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ   
  5329010401ภาษาไทยประยุกต์ 1252 2.00
  5929010401ภาษาไทยประยุกต์ 1212 2.00
  6129010201การโรงแรม 1392 2.00
  6129010401ภาษาไทยประยุกต์ 1272 2.00
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน