เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ข้อมูลหลักสูตร ป.ตรี   
  6401051001หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) 1374 0.00
  6401051201หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 39 3.00
  6601050301หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 662 2.00
  6601050501หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) 664 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ   
  5020050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1705 2.00
  5020050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1705 2.00
  5020050301วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 1705 2.00
  5020050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1705 2.00
  5020050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1705 2.00
  5020050601วิศวกรรมโยธา 1715 2.00
  5620050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1665 2.00
  5620050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1665 2.00
  5620050301วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 1665 2.00
  5620050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1665 2.00
  5620050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1665 2.00
  6120050101ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1635 2.00
  6120050201ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล) 1635 2.00
  6120050301ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ) 1635 2.00
  6120050401ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 1635 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
  6221050201ค.อ.บ. (เครื่องกล) 1344 0.00
  6221050301ค.อ.บ. (อุตสาหการ) 1344 0.00
  6221050401ค.อ.บ. (คอมพิวเตอร์) 1344 0.00
  6421050501หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) 1374 0.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ   
  5022050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า 872 2.00
  5022050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 862 2.00
  5022050301วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 812 2.00
  5022050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 862 2.00
  5022050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 862 2.00
  5022050601วิศวกรรมโยธา 862 2.00
  5422050301วิศวกรรมอุตสาหการ 812 2.00
  5622050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า 822 2.00
  5622050201วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล 822 2.00
  5622050301วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 822 2.00
  5622050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 822 2.00
  5622050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 822 2.00
  6122050101วิศวกรรมไฟฟ้า 732 2.00
  6122050201วิศวกรรมเครื่องกล 732 2.00
  6122050301วิศวกรรมอุตสาหการ 722 2.00
  6122050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 732 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์   
  5425050303วิศวกรรมอุตสาหการ (อีเทค) 842 2.00
  5525050303วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 282 2.00
  5525050403วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 852 2.00
  5625050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า 822 2.00
  5625050104วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า 822 2.00
  5625050201วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล 822 2.00
  5625050204วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล 822 2.00
  5625050301วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล 822 2.00
  5625050304วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 822 2.00
  5625050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 822 2.00
  5625050404วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 822 2.00
  5625050504วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 822 2.00
  6125050101วิศวกรรมไฟฟ้า 732 2.00
  6125050201วิศวกรรมเครื่องกล 732 2.00
  6125050301วิศวกรรมอุตสาหการ 722 2.00
  6625050501หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) 664 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62   
  5027050104วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 872 2.00
  5027050204วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 862 2.00
  5027050304วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 862 2.00
  5027050404วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 862 2.00
  5027050504วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 872 2.00
  5027050604วิศวกรรมโยธา 862 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ   
  5228050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1702 2.00
  5228050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1702 2.00
  5228050301วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 1702 2.00
  5228050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1702 2.00
  5228050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1702 2.00
  5228050601วิศวกรรมโยธา 1712 2.00
  5628050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1662 2.00
  5628050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1662 2.00
  5628050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1662 2.00
  5628050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1662 2.00
  5826050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล(วุฒิ ปวส.) 1762 2.00
  5828050204วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1662 2.00
  5828050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1662 2.00
  5828050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1662 2.00
  6428050501ค.อ.บ. (คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 1372 0.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ   
  5029050104วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1702 2.00
  5029050204วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1702 2.00
  5029050304วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 1702 2.00
  5029050404วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1702 2.00
  5029050504วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1702 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์   
  6431051201หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02 3.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์   
  5140050704วิชาชีพครู (สระแก้ว) 302 2.00
  5540050704วิชาชีพครู 342 2.00
  5740050704วิชาชีพครู 342 3.00
  6240050704วิชาชีพครู 342 3.00
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน