เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ข้อมูลหลักสูตร ป.ตรี
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2200108 English for Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3 (3-0-6)
GE2200109 English Communication Skills
 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200110 English for Public Speaking and Debate
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที
3 (3-0-6)
GE2200111 English for Online Business
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์
3 (3-0-6)
GE2200112 English via Media Literature
 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ
3 (3-0-6)
GE2200113 English from Movies
 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์
3 (3-0-6)
GE2200114 Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300110 Quality of Life and Well-Being Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข
3 (3-0-6)
GE2300111 The King’s Philosophy to Sustainable Development
 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
GE2300112 Community Studies
 ชุมชนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300113 Youngster with Good heart
 วัยใส ใจสะอาด
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self-Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400109 Information Literacy Skills
 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
GE2400110 Mental Wisdom for Self-Development
 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2600104 Data Analysis Using Statistical Package Program
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
GE2700103 Life and Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GE2700104 Science and Disruptive Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
3 (3-0-6)
GE2700105 Green Living
 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะ 51 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 51
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2151101 Electrical and Smart Electronics Basic
 พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (3-0-6)
IE2151102 Computer Programming for Smart Electronics
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2152101 Electronic Circuit Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IE2152102 Electronic Circuit Design Laboratory
 ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-2-1)
IE2152103 Logic Circuit Design using Programmable Logic Devices
 การออกแบบวงจรลอจิกด้วยอุปกรณ์ลอจิกที่โปรแกรมได้
3 (3-0-6)
IE2152104 Logic Circuit Design using Programmable Logic Devices Laboratory
 ปฏิบัติการออกแบบวงจรลอจิกด้วยอุปกรณ์ลอจิกที่โปรแกรมได้
1 (0-2-1)
IE2152105 Print Circuit Board Design for Smart Electronics and Wireless Technologies
 ปฏิบัติการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีไร้สาย
2 (0-4-2)
IE2152106 Microcontroller and Microprocessor System Design
 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
IE2152107 Programmable Logic Controller
 การควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้
3 (3-0-6)
IE2152108 Programmable Logic Controller Laboratory
 ปฏิบัติการควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้
1 (0-2-1)
IE2152109 Smart Electronics Laboratory 1
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
2 (0-4-2)
IE2152110 Smart Electronics Pre-Project
 การเตรียมโครงงานทางอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
1 (1-0-2)
IE2152211 Computer Network for Smart Electronics
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (3-0-6)
IE2152212 Computer Network for Smart Electronics Laboratory
 ปฎิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัฉริยะ
1 (0-2-1)
IE2152213 Smart Electronics Laboratory 2
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
1 (0-2-1)
IE2152214 Smart Electronics Project
 โครงงานทางอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (0-6-3)
IE2152215 Field Experience in Smart Electronics
 การฝึกงานทางอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
6 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก 11 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2153101 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
IE2153102 Sensor Technology and Actuator Devices in Industry
 เทคโนโลยีเซนเซอร์และตัวกระตุ้นในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IE2153103 Cloud Computing and Internet of Things
 การประมวลผลกลุ่มเมฆและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
IE2153204 Radio Transceiver System
 ระบบรับส่งวิทยุ
3 (3-0-6)
IE2153205 Radio Transceiver System Laboratory
 ปฎิบัติการระบบรับส่งวิทยุ
1 (0-2-1)
IE2153206 Smart Electronics Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (3-0-6)
IE2153207 Smart Electronics Innovation Development Laboratory
 ปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
1 (0-2-1)
IE2153208 Introduction to Data Science and Engineering
 วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IE2153209 Introduction to Data Science and Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิทยาการและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น
1 (0-2-1)
IE2153210 Microcomputer Interfacing
 การเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน