เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001101 Thai Usage
 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01001103 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001106 Language for Personality Development
 ภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002203 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002204 English Conversation 2
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
01002207 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002210 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01002213 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Social and Environment
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economic Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01004101 Information Services and Study Fundamentals
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004105 Foundations of Thai Civilizations
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001102 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002102 Man and Physical Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
02002103 Life and Modern Technology
 ชีวิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
02002104 Environmental and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
02002105 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005102 Takraw
 ตะกร้อ
1 (0-2-1)
01005103 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
01005105 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
01005115 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005118 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01005123 Activities for Health and Practices
 กิจกรรม เพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006102 Outdoor Recreation
 นันทนาการกลางแจ้ง
1 (0-2-1)
01006103 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
1 (0-2-1)
01006104 Game for Recreation
 เกมสำหรับนันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 132
 2.1   กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02311108 Calculus I for Engineers
 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02311109 Calculus II for Engineers
 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02411103 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02411104 Chemical Laboratory for Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
02511107 Physics 1 for Engineers
 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02511108 Physics Laboratory I for Engineers
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
02511109 Physics 2 for Engineers
 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02511110 Physics Laboratory II for Engineers
 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 69
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05012101 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
05012102 Educational Technology
 เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
05012103 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
05012204 Principles of Vocational Education Management
 หลักการบริหารอาชีวะศึกษา
3 (3-0-6)
05012205 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
05012206 Principles and Methods of Teaching
 หลักและวิธีการสอน
3 (2-2-5)
05012307 Class Room and Shop Administration
 การจัดการห้องเรียนและโรงฝึกงาน
3 (3-0-6)
05012308 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุประกอบการสอน
3 (2-2-5)
05012309 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
05012410 Pre-professional Technical Practice
 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ
2 (2-0-4)
05012411 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-6)
05012512 Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-40-0)
05012513 Professional Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-40-0)

 2.2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05012101 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
05012102 Educational Technology
 เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
05012103 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
05012204 Principles of Vocational Education Management
 หลักการบริหารอาชีวะศึกษา
3 (3-0-6)
05012205 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
05012206 Principles and Methods of Teaching
 หลักและวิธีการสอน
3 (2-2-5)
05012307 Class Room and Shop Administration
 การจัดการห้องเรียนและโรงฝึกงาน
3 (3-0-6)
05012308 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุประกอบการสอน
3 (2-2-5)
05012309 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
05012410 Pre-professional Technical Practice
 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ
2 (2-0-4)
05012411 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-6)
05012512 Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-40-0)
05012513 Professional Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-40-0)

 2.2.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05112201 Electrical Circuits 1
 วงจรไฟฟ้า 1
3 (2-2-5)
05112202 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
05112203 Digital circuit and Logic Design
 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3 (2-2-5)
05112304 Engineering Practices
 การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม
3 (0-40-0)
05112405 Project Practices
 การเตรียมโครงการ
1 (1-0-2)
05112406 Project
 โครงการ
3 (1-6-4)
05212101 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-4-4)
05212102 Basic Engineering Skill
 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือเบื้องต้น
3 (1-6-4)
05212103 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 45
 2.3.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05013301 Statistical Data Analysis by Computer
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
2 (2-0-4)
05013302 Computer Application for Instruction
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการสอน
2 (2-0-4)
05013303 Database and Information for Education
 ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
2 (2-0-4)
05013304 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินผลโครงการ
2 (2-0-4)
05013305 Educational Media and Mastery Learning Package Development
 การพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนสำเร็จรูป
2 (2-0-4)
05013306 Educational and Vocational Problem Analysis
 การวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและอาชีพ
2 (2-0-4)
05013307 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
2 (2-0-4)

 2.3.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05113101 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05113102 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-2-5)
05113103 Electrical Draring
 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-4-4)
05113104 Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (2-2-5)
05113205 Electric Circuit Analysis
 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05113206 Electromagnetic Fields
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05113207 Electrical Machines 1
 เครื่องกลไฟฟ้า 1
3 (2-2-5)
05113208 Electrical Machines 2
 เครื่องกลไฟฟ้า 2
3 (2-2-5)
05113209 Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่าง
3 (3-0-6)
05113210 Microprocessors and Microcontrollers
 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
05113211 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (2-2-5)
05113213 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05113214 Sequence Control and PLC
 การควบคุมอันดับและ พีแอลซี
3 (3-0-6)
05113215 Safety Management in Plant
 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
3 (3-0-6)
05113216 Basic of Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
3 (2-2-5)
05113317 Power Systems Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05113318 Electrical Power Systems
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (2-2-5)
05113319 Control System Design
 การออกแบบควบคุม
3 (3-0-6)
05113320 Electrical Engineering Technology
 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05113421 Electrical Power Systems analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
05113422 advanced Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้าชั้นสูง
3 (3-0-6)
05113423 Power System Protection and Relay
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์
3 (3-0-6)
05113424 Electrical Power Distribution Systems
 ระบบการจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
05113425 Electric Power Generation Transmission and Distribution
 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05113426 Power Plant and Substations
 โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
3 (3-0-6)
05113427 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
05114201 Electronics Devices and Circuit Design for Computer Engineering
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
05114202 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดีสครีตต์
3 (3-0-6)
05114203 Operating System
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
05114204 Algorithms and Data Structures
 โครงสร้างข้อมูล
3 (3-0-6)
05114305 Computer Programming Applied
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์
3 (2-2-5)
05114306 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3 (3-0-6)
05114307 System Analysis and Design
 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
05114308 Database Design
 การออกแบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
05114309 Microprocessor System Design for computer Engineering
 การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
05114310 Computer Architecture and organization
 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
05114411 Data Communication and Computer Networks
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
05114412 Special Topics in Computer Engineering
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
05114413 Security in Network System and Computer System
 ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
05114414 Microcomputer Interfacing and Application
 การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
05114415 Computer Hardware Design
 การออกแบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
05114416 Digitall Circuit Design for Computer Engineering
 การออกแบบวงจรดิจิตอลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
05114417 Digital Image Processing and Cpmputer Vision
 การประมวลผลข้อมูลภาพและการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
05114418 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
05114419 Object Oriented Languages
 ภาษาเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
05114420 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
05114421 Electronics and Virtual Class Room
 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์และห้องเรียนเสมือน
3 (3-0-6)
05114422 Numerical Analysis for Computer Engineers
 การวิเคราะห์เชิงเลขสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
05114423 Selected Topics in Computer Engineering
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
05114424 Advanced Topics in Computer Engineering
 หัวข้อชั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
05114425 Special Problems in Computer Engineering
 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
05114426 Distance Learning
 การสอนทางไกล
3 (3-0-6)
05114427 Parallel Computing
 การคำนวณแบบขนาน
3 (3-0-6)
05115201 Engineering Electronics Basic
 พื้นฐานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
05115202 Electronic Engineering
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
05115203 Electronics Measurements and Instrumentation
 การวัดและเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
05115304 Principles of Communication System
 หลักการของระบบสื่อสาร
3 (2-2-5)
05115305 Engineering Electromagnetics
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05115306 Network Analysis
 การวิเคราะห์วงจรข่าย
3 (3-0-6)
05115307 Electronic Circuits Analysis
 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
05115308 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-5)
05115309 Electromagnetic Fields and Waves
 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05115310 Microwave Engineering
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (2-2-5)
05115311 Selected Topics in communication Engineering
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมสื่อสาร
3 (3-0-6)
05115312 Antenna Engineering
 วิศวกรรมสายอากาศ
3 (2-2-5)
05115313 Optical Communication
 การสื่อสารทางแสง
3 (2-2-5)
05115414 Telephone Engineering
 วิศวกรรมโทรศัพท์
3 (2-2-5)
05115415 Data Communication
 การสื่อสารข้อมูล
3 (3-0-6)
05115416 Industrial Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
05115417 Satellite communication Eneineering
 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม
3 (3-0-6)
05115418 Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
05115419 Electronics Communication Engineering
 วิศวกรรมการสื่อสารสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
05115420 High Frequency Circuits Design
 การออกแบบวงจรความถี่สูง
3 (3-0-6)
05115421 Signal and System
 สัญญาณและระบบ
3 (3-0-6)
05115422 Mobile Communication System
 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
3 (3-0-6)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน