เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001101 Thai Usage
 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01001105 Writing Techniques
 เทคนิคการเขียน
3 (3-0-6)
01001106 Language for Personality Development
 ภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002203 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002204 English Conversation 2
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
01002207 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002210 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01002213 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Social and Environment
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economic Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01004101 Information Services and Study Fundamentals
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004105 Foundations of Thai Civilizations
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001102 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002102 Man and Physical Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
02002104 Environmental and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005118 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01005123 Activities for Health and Practices
 กิจกรรม เพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006104 Game for Recreation
 เกมสำหรับนันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 132
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02311108 Calculus I for Engineers
 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02311109 Calculus II for Engineers
 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02411103 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02411104 Chemical Laboratory for Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
02511107 Physics 1 for Engineers
 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02511108 Physics Laboratory I for Engineers
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 73
 2.2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05012101 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
05012102 Educational Technology
 เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
05012103 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
05012204 Principles of Vocational Education Management
 หลักการบริหารอาชีวะศึกษา
3 (3-0-6)
05012205 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
05012206 Principles and Methods of Teaching
 หลักและวิธีการสอน
3 (2-2-5)
05012307 Class Room and Shop Administration
 การจัดการห้องเรียนและโรงฝึกงาน
3 (3-0-6)
05012308 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุประกอบการสอน
3 (2-2-5)
05012309 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
05012410 Pre-professional Technical Practice
 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ
2 (2-0-4)
05012411 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-6)
05012512 Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-40-0)
05012513 Professional Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-40-0)

 2.2.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 29
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05113216 Basic of Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
3 (2-2-5)
05212101 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-4-4)
05212102 Basic Engineering Skill
 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือเบื้องต้น
3 (1-6-4)
05212103 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
05212104 Engineering Material Testing
 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม
1 (0-3-1)
05212205 Engineering Statics
 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
05212206 Mechanics of Solid
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-6)
05212207 Manufacturing Process
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-6)
05212308 Engineering Practices
 การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม
3 (0-40-0)
05212409 Project Preparation
 การเตรียมโครงการ
1 (1-0-2)
05212410 Project
 โครงการ
3 (1-6-4)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 45
 2.3.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05013301 Statistical Data Analysis by Computer
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
2 (2-0-4)
05013302 Computer Application for Instruction
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการสอน
2 (2-0-4)
05013303 Database and Information for Education
 ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
2 (2-0-4)
05013304 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินผลโครงการ
2 (2-0-4)
05013305 Educational Media and Mastery Learning Package Development
 การพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนสำเร็จรูป
2 (2-0-4)
05013306 Educational and Vocational Problem Analysis
 การวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและอาชีพ
2 (2-0-4)
05013307 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
2 (2-0-4)

 2.3.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05112202 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
05113320 Electrical Engineering Technology
 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05213101 Basic Automotive Technology
 เทคโนโลยียานยนต์พื้นฐาน
3 (1-6-4)
05213102 Automotive Technology 1
 เทคโนโลยียานยนต์ 1
3 (1-6-4)
05213203 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
05213204 Thermodynamics 1
 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
3 (3-0-6)
05213205 Automotive Technology 2
 เทคโนโลยียานยนต์ 2
3 (1-6-4)
05213306 Vehicle Instrument and Testing
 เครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์
3 (1-4-4)
05213307 Engineering Dynamics
 พลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
05213308 Thermodynamics 2
 เทอร์โมไดนามิกส์ 2
3 (3-0-6)
05213309 Engine Fuel InJection System Testing
 การทดสอบระบบฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
3 (1-6-4)
05213310 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
05213311 Refrigeration and Air Condition
 การทำความเย็นและปรับอากาศ
3 (2-2-5)
05213312 Mechanical Engineering Laboratory 1
 ประลองวิศวกรรมเครื่องกล 1
2 (0-4-2)
05213314 Internal Combustion Engine
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-6)
05213316 Mechanical Design
 ออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
05213317 Fluid Power
 กำลังงานของไหล
3 (3-0-6)
05213318 Computer Aided Drafting and Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบและออกแบบ
3 (2-2-5)
05213319 Fluid Machinery
 เครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-6)
05213320 Lubrication Technology
 เทคโนโลยีการหล่อลื่น
3 (3-0-6)
05213421 Heat transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-6)
05213422 Power Plant Engineering
 วิศวกรรมต้นกำลัง
3 (3-0-6)
05213423 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
05213424 Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3 (2-2-5)
05213425 Applied Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
3 (3-0-6)
05213426 Maintenance Technology
 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
05214101 Industrial Safety
 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
05214102 Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
05214203 Statistics for Industrial Engineering
 สถิติสำหรับวิศวกรอุตสาหการ
3 (3-0-6)
05214204 Physics Metallurgy
 โลหะวิทยาฟิสิกส์
3 (3-0-6)
05214205 Work Study
 การศึกษางาน
3 (3-0-6)
05214306 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
05214307 Engineering Maintenance
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (2-2-5)
05214308 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
05214309 Industrial Law
 กฎหมายอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
05214310 Project Management Industrial
 การบริหารโครงการงานอุสาหกรรม
3 (3-0-6)
05214311 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
05214312 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
05214313 Qualitty assurance
 การประกันคุณภาพ
3 (3-0-6)
05214414 Production Design
 การออกแบบการผลิต
3 (2-2-5)
05214415 Computer aided Design and Manufacturing
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3 (2-2-5)
05214416 Automatic Machine Engineering
 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
05214417 Welding Engineering
 วิศวกรรมการเชื่อม
3 (2-2-5)
05214418 Engineering Metallurgy
 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
3 (2-2-5)
05214419 Operations Research
 การวิจัยและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
05214420 Metallurgy of Metal Joining
 โลหะวิทยาของการต่อโลหะ
3 (3-0-6)
05214421 Steel Structure Design
 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
3 (2-2-5)
05214422 Industrial Organizational Psychology Management
 จิตวิทยาการจัดองค์การอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน