เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001103 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001104 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
01001109 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
01001110 Thai Writing for Profession
 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002211 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002216 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002217 Industrial English
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01002218 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002219 English for Communication in Daily Life
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002220 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01002221 Chinese for Communication 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
01002222 Chinese to Thai Translation 1
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1
3 (3-0-6)
01002223 Chinese to Thai Translation 2
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01003112 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
01003113 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
01004101 Information and Study Skills
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01004109 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02001104 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002104 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005124 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
01005125 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 128
 2.1   กลุ่มวิชาทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 50
 2.1.1   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 32
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52012101 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
52012102 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
52012103 Teacher Behavior
 ความเป็นครู
3 (3-0-6)
52012104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
52012205 Philosophy of Education, Language, and Culture
 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
52012206 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
52012207 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
52012308 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
52012309 Reseach for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
52012310 Pre-Professional Technical Practice
 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ
2 (1-2-1)
52012311 Morals, Ethics, and Code of Ethics for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นครู
3 (3-0-6)

 2.1.2   กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52012512 Teaching Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-40-0)
52012513 Teaching Professional Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-40-0)

 2.1.3   กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52013201 Computerized Statistical Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
52013202 Computer Applications for Instruction
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการสอน
2 (1-2-3)
52013203 Educational Database and Information
 ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
2 (2-0-4)
52013304 Project Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินผลโครงการ
2 (2-0-4)
52013305 Multimedia Development for Teaching and Training
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอนและการฝึกอบรม
2 (1-3-2)
52013305 Eduational Media and Mastery Learning Package Development
 การพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนสำเร็จรูป
2 (2-0-4)
52013406 Educational and Vocational Problem Analysis
 การวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและอาชีพ
2 (2-0-4)
52013407 Report Writing and Presentation of Academic Work
 การเขียนรายงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
2 (2-0-4)
52013408 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 78
 2.2.1   กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02311106 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
02311107 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
02411105 Applied Chemistry
 เคมีประยุกต์
3 (3-0-6)
02511103 Fundamental Physics 1
 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
02511104 Fundamental Physics 1 Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
1 (0-2-1)
52001101 Basic Skill Practice
 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
3 (1-6-2)
52001102 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-4-4)
52001103 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 35
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52122201 Electric Circuits
 วงจรไฟฟ้า
3 (2-2-5)
52122202 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52122203 Electrical Instruments and Measurement
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (2-2-5)
52122204 Computer Programming for Electrical Engineering
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-2-5)
52122205 Electric Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52122206 Electrical Machines 1
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3 (2-2-5)
52122307 Electrical Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-2-5)
52122308 Instructional Strategies for Electrician Education
 กลวิธีการสอนช่างเทคนิคไฟฟ้า
3 (1-4-4)
52122309 Electrical Engineering Practices
 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-40-0)
52122310 Teaching Development of Electrical Engineering
 การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-4-4)
52122411 Electrical Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (1-0-2)
52122412 Electrical Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-6-2)
52122413 Seminar on Electrical Engineering
 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-2-1)

 2.2.3   กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52123301 Electrical Engineering Practices 1
 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
3 (1-6-2)
52123302 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
52123303 Digital Circuits and Logic Design
 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3 (2-2-5)
52123304 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (2-2-5)
52123305 Electromagnetic Engineering
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52123306 Electric Drive
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52123307 Power Plant and Sub-Station
 โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
3 (3-0-6)
52123308 Microprocessors and Microcomtrollers
 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
52123309 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52123310 Electrical Machines 2
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3 (2-2-5)
52123311 Electrical Engineering Practices 2
 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
3 (1-6-2)
52123412 Sequence Control and Programmable Logic Controller
 การควบคุมอันดับและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
52123413 Electrical Power Systems Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
52123414 Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่าง
3 (3-0-6)
52123415 Industrial Automation Control Systems
 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
52123416 Safety Management in Plants
 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
3 (3-0-6)
52123417 Power System Protection and Relay
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์
3 (3-0-6)
52123418 Selected Topics in Electrical Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52123419 Electrical Engineering Technology
 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน