เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 30
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2100101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2100102 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
GE2100103 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
GE2100104 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
GE2100105 Thai Writing for Careers
 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2201101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE2201102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300104 Quality of Life and Social Skill Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
GE2300105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE2300106 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300109 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400101 Information Literacy and Study Skills
 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies and Local Wisdom
 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400106 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
GE2400107 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
GE2400108 Mind Development for Quality of Life
 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2500101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
GE2500102 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
GE2500103 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
GE2500104 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
GE2500105 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.6   กลุ่มวิชาบูรณาการหน่วยกิตหลักสูตร : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2801101 Creative and Communication Skills
 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
4 (4-0-8)
GE2810101 World in 21st Century
 โลกในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
GE2810102 Self Development for Careers
 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2 (2-0-4)
GE2810103 Life and Positive Thinking
 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2 (2-0-4)
GE2810104 Exercise and Sports for Health
 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2810105 Activities for Health
 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2820101 Miscellaneous Mathematics
 ปกิณกคณิตศาสตร์
2 (2-0-4)
GE2820102 Science for Living
 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
GE2820103 Material and Application in Daily Life
 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 127
 2.1   กลุ่มวิชาทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 46
 2.1.1   กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2061101 Philosophy of Education, Language, and Culture
 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
IE2061202 Morals Ethics and Code of Ethics for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นครู
3 (3-0-6)
IE2061203 Teacher Behavior
 ความเป็นครู
3 (3-0-6)
IE2061204 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
IE2061305 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
IE2061306 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
IE2061307 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
IE2061308 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
IE2061409 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
IE2061410 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
IE2061411 Pre-Professional Technical Practice 1
 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1
2 (1-2-3)
IE2061412 Pre-Professional Technical Practice 2
 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2
2 (0-4-2)

 2.1.2   กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2062501 Teaching Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-40-0)
IE2062502 Teaching Professional Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-40-0)

 2.2   กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 81
 2.2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 17
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2003204 Preparation for Engineering Practice
 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางวิศวกรรม
1 (0-2-1)
IE2033101 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-4-4)
IE2033102 Basic Engineering Training
 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (1-4-4)
IE2033103 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
ST2031103 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
ST2051103 Fundamentals of Physics 1
 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
ST2051104 Fundamentals of Physics 1 Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
1 (0-2-1)

 2.2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2044101 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IE2044102 Electronics for Computer Engineering
 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IE2044103 Digital Circuit and Logic Design
 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
3 (2-2-5)
IE2044104 Multimedia Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
IE2044105 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
IE2044206 Microprocessor and Applications
 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
IE2044207 Computer Architecture and Organization
 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IE2044308 Database Design and Application
 การออกแบบฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
IE2044309 Operating System
 ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
IE2044310 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
IE2044311 Computer Engineering Practice
 การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (0-40-0)
IE2044312 Data Communication and Computer Networks
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IE2044413 Computer Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1 (1-0-2)
IE2044414 Computer Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (0-6-3)

 2.2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2045101 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3 (3-0-6)
IE2045102 Electric Circuit for Computer Engineering
 วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IE2045103 Electrical and Electronic Measurement
 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IE2045104 Laws and Ethics for Computer Engineers
 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
IE2045205 Computer Programming for Application
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์
3 (2-2-5)
IE2045206 Web Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3 (2-2-5)
IE2045207 Design and Development of Modern Teaching Media
 การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนสมัยใหม่
3 (2-2-5)
IE2045208 Robotics and Applications
 หุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
IE2045209 Internet of Things
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
IE2045210 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
IE2045311 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
IE2045312 Mobile Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
IE2045313 Security in Network System and Computer System
 ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IE2045314 Microprocessor System Design for Computer Engineering
 การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IE2045315 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
IE2045316 Cloud Computing
 การประมวลผลแบบคลาวด์
3 (2-2-5)
IE2045317 Embedded System
 ระบบสมองกลฝังตัว
3 (2-2-5)
IE2045318 Big Data Analytics
 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (2-2-5)
IE2045319 Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
IE2045320 Wireless Network Technology
 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
3 (2-2-5)
IE2045321 Digital Game Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเกมดิจิทัล
3 (2-2-5)
IE2045322 Enterprise Resource Planning
 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
3 (2-2-5)
IE2045423 Selected Topics in Computer Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
IE2045424 Special Topics in Computer Engineering
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
IE2045425 Special Problems in Computer Engineering
 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน