เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 คณะ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 หลักสูตร : การท่องเที่ยว

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001101 Thai Usage
 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01001102 Literature Heritage
 วรรณคดีมรดก
3 (3-0-6)
01001103 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002203 English Conversation 1
 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002204 English Conversation 2
 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002207 English in Everyday Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002210 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01002211 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003106 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003108 The Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Vocational Law and Ethics
 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01004101 Information Services and Study Fundamentals
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004104 Comparative Religions
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001102 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002102 Man and Physical Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
02002103 Life and Modern Technology
 ชีวิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
02002104 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005109 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01006103 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
1 (0-2-1)
01006104 Recreation Games
 เกมสำหรับนันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01011101 Orientation to Tourism Industry
 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01011102 Orientation to Hotel Industry
 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมโรงแรม
3 (3-0-6)
01011103 Hospitality and Service Techniques
 เทคนิคการต้อนรับและการบริการ
3 (3-0-6)
01011104 Hospitality and Tourism Marketing
 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01011105 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01011206 Hotel and Tourism Law
 กฏหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01011207 English for Tourism and Hospitality 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
3 (3-0-6)
01011208 English for Tourism and Hospitality 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
3 (3-0-6)
01011209 Small Business Management for Businesses Related to Hospitality and Tourism Industry
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
01011310 Airline Business
 ธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
03411102 Microeconomics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01212101 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01212202 Tourist Guide 1
 มัคคุเทศก์ 1
3 (1-4-4)
01212203 Tourist Guide 2
 มัคคุเทศก์ 2
3 (1-4-4)
01212204 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01212205 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
01212206 Information Technology for Tourism
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01212307 Tourist Guide 3
 มัคคุเทศก์ 3
3 (1-4-4)
01212308 Buddhism and Iconography
 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
3 (3-0-6)
01212309 History of Arts
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (3-0-6)
01212310 Historical Places and Tourist Attractions in Thailand
 โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย
3 (1-4-4)
01212311 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (2-2-5)
01212312 English for Tourism 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (2-2-5)
01212413 English for Tourism 3
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3
3 (2-2-5)
01212414 Tour Operation Management
 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
3 (3-0-6)
01212415 Seminar in Tourism
 สัมนาการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01212416 Co-operative Education in Tourism
 สหกิจศึกษาด้านการท่องเที่ยว
6 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01213301 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีไทย
3 (3-0-6)
01213302 Health Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
01213303 Agro-Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3 (3-0-6)
01213304 Patterns of Marine Tourism Operations
 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
3 (3-0-6)
01213305 Trekking Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวแบบเดินป่า
3 (3-0-6)
01213306 Community Tourism
 การท่องเที่ยวชุมชน
3 (3-0-6)
01213307 Sustainable Tourism
 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
01213308 Thai Way of Life
 วิถีชีวิตไทย
3 (3-0-6)
01213309 Thai Civilization
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
01213310 Tourism Presentation Techniques
 เทคนิคการนำเสนอทางการท่องเที่ยว
3 (1-4-4)
01213311 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3 (1-4-4)
01213312 Restaurant Business Management for Tourist
 การจัดการธุรกิจภัตตาคารสำหรับนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01213313 Beverage Knowledge
 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01213414 Tourist Guide 4
 มัคคุเทศก์ 4
3 (1-4-4)
01213415 MICE Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์
3 (3-0-6)
01213416 Organizer Operations
 ธุรกิจการรับจัดงาน
3 (3-0-6)
01213417 Mass Media in Hotel and Tourism Industry
 สื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01213418 Tourism Planning and Marketing Development
 การวางแผนและการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน