เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : การท่องเที่ยว

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001103 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001104 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
01001109 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
01001110 Thai Writing for Profession
 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002211 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002216 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002217 Industrial English
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01002218 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002219 English for Communication in Daily Life
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002220 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01002221 Chinese for Communication 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
01002222 Chinese to Thai Translation 1
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1
3 (3-0-6)
01002223 Chinese to Thai Translation 2
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01003112 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
01003113 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
01004101 Information and Study Skills
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01004109 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02001104 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002104 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005124 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
01005125 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 94
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01011101 Introduction to Tourism Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01011102 Introduction to Hotel Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม
3 (3-0-6)
01011103 Service Psychology
 จิตวิทยาบริการ
3 (3-0-6)
01011104 Professional Ethics and Law for Tourism and Hotel
 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01011201 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01011202 Human Resource Management for Tourism and Hotel Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
01011203 Information Technology for Tourism and Hotel
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (2-2-5)
01011301 Cross - Cultural Communication
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01011302 Preparation for Co-operative Education for Tourism and Hotel
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
1 (0-2-1)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01212201 Geography and Tourism Resources
 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01212204 Marketing for Tourism
 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01212207 Tourist Guide
 งานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01212208 Recreation for Tourism
 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01212209 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01212210 Thai Art and Culture for Tourism
 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01212211 Historical and Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01212212 ASEAN Tourism
 การท่องเที่ยวอาเซียน
3 (3-0-6)
01212213 History of Arts
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (3-0-6)
01212302 Sustainable Tourism Destination Planning and Development
 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
01212303 English for Tour Personnel
 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรทางการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01212304 Aviation Business Service
 การบริการในธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
01212305 Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) Management
 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3 (3-0-6)
01212307 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีไทย
3 (3-0-6)
01212308 Tour Planning and Organization
 การวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01212313 Mass Communication for Tourism
 สื่อสารมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01212314 Strategic Management for Tourism
 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01212315 New Venture and Entrepreneurship for Tourism
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01212316 Photography and Presentation Techniques for Tourism
 ศิลปะการถ่ายภาพและเทคนิคการนำเสนอเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01212317 Tour Operation
 การดำเนินงานนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01212401 Seminar on Tourism
 สัมมนาทางการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01212403 Fundamental Research for Tourism
 การวิจัยพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01212404 Special Interest Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3 (3-0-6)
01212405 Creative Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
01212407 English for Creative Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
01212408 Front Office Management
 การจัดการงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01212409 Housekeeping Management
 การจัดการงานแม่บ้าน
3 (3-0-6)
01212410 Food and Beverage Management
 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01213101 Fundamental Chinese for Tourism
 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213102 Fundamental Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213103 Fundamental Korean for Tourism
 ภาษาเกาหลีพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213104 Fundamental French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213105 Fundamental Russian for Tourism
 ภาษารัสเซียพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213106 Fundamental Spanish for Tourism
 ภาษาสเปนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213107 Fundamental Arabic for Tourism
 ภาษาอาหรับพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213108 Fundamental Bahasa Melaya for Tourism
 ภาษามลายูพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213109 Fundamental Vietnamese for Tourism
 ภาษาเวียดนามพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213110 Fundamental Burmese for Tourism
 ภาษาพม่าพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213111 English Listening and Speaking for Tourism
 การฟัง - การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213201 Intermediate Chinese for Tourism
 ภาษาจีนระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213202 Advanced Chinese for Tourism
 ภาษาจีนระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213203 Intermediate Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213204 Advanced Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213205 Intermadiate Korean for Tourism
 ภาษาเกาหลีระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213206 Advanced Korean for Tourism
 ภาษาเกาหลีระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213207 Intermediate French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213208 Advanced French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213209 Intermediate Russian for Tourism
 ภาษารัสเซียระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213210 Advanced Russian for Tourism
 ภาษารัสเซียระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213211 Intermediate Spanish for Tourism
 ภาษาสเปนระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213212 Advanced Spanish for Tourism
 ภาษาสเปนระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213213 Intermediate Arabic for Tourism
 ภาษาอาหรับระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213214 Advanced Arabic for Tourism
 ภาษาอาหรับระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213215 Intermediate Bahasa Melayu for Tourism
 ภาษามลายูระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213216 Advanced Bahasa Melayu for Tourism
 ภาษามลายูระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213217 Intermediate Vietnamese for Tourism
 ภาษาเวียดนามระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213218 Advanced Vietnamese for Tourism
 ภาษาเวียดนามระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213219 Intermediate Burmese for Tourism
 ภาษาพม่าระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213220 Advanced Burmese for Tourism
 ภาษาพม่าระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213221 Intermediate English for Tourism
 ภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213222 Advanced English for Tourism
 ภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213314 Chinese for Tourist Guides
 ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213315 Chinese for Tour Business
 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213316 Japanese for Tourist Guides
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213317 Japanese for Tour Business
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213318 Korean for Tourist Guides
 ภาษาเกาหลีสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213319 Korean for Tour Business
 ภาษาเกาหลีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213320 French for Tourist Guides
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213321 French for Tour Business
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213322 Russian for Tourist Guides
 ภาษารัสเซียสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213323 Russian for Tour Business
 ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213324 Spanish for Tourist Guides
 ภาษาสเปนสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213325 Spanish for Tour Business
 ภาษาสเปนสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213326 Arabic for Tourist Guides
 ภาษาอาหรับสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213327 Arabic for Tour Business
 ภาษาอาหรับสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213328 Bahasa Melayu for Tourist Guides
 ภาษามลายูสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213329 Bahasa Melayu for Tour Business
 ภาษามลายูสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213330 Vietnamese for Tourist Guides
 ภาษาเวียดนามสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213331 Vietnamese for Tour Business
 ภาษาเวียดนามสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213332 Burmese for Tourist Guides
 ภาษาพม่าสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213333 Burmese for Tour Business
 ภาษาพม่าสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213334 English for Tourist Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01213335 English for Tour Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01213401 Co-operative Education for Tourism
 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว
6 (0-40-0)
01213402 Practice for Tourism
 การฝึกงานทางการท่องเที่ยว
6 (0-40-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน