เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 คณะ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 หลักสูตร : การโรงแรม

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001103 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001104 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
01001109 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
01001110 Thai Writing for Profession
 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002211 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002216 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002217 Industrial English
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01002218 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002219 English for Communication in Daily Life
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002220 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01002221 Chinese for Communication 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
01002222 Chinese to Thai Translation 1
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1
3 (3-0-6)
01002223 Chinese to Thai Translation 2
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01003112 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
01003113 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
01004101 Information and Study Skills
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01004109 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02001104 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002104 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005124 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
01005125 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 100
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01011101 Introduction to Tourism Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01011102 Introduction to Hotel Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม
3 (3-0-6)
01011103 Service Psychology
 จิตวิทยาบริการ
3 (3-0-6)
01011104 Professional Ethics and Law for Tourism and Hotel
 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01011201 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01011202 Human Resource Management for Tourism and Hotel Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
01011203 Information Technology for Tourism and Hotel
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (2-2-5)
01011301 Cross - Cultural Communication
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01011302 Preparation for Co-operative Education for Tourism and Hotel
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
1 (0-2-1)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01312101 Personality Development in Hospitality Industry
 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
01312102 Hotel Marketing and Sales
 การตลาดเพื่อการโรงแรมและการขาย
3 (3-0-6)
01312103 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
3 (3-0-6)
01312201 Front Office Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการงานส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01312202 Housekeeping Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
01312203 Food and Beverage Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01312204 Kitchen Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการงานครัว
3 (2-3-4)
01312301 Catering Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
3 (2-2-5)
01312302 Restaurant Management
 การจัดการภัตตาคาร
3 (2-3-4)
01312303 Accounting and Finance for Hotel Business
 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
3 (3-0-6)
01312304 Hotel Business Planning and Development
 การวางแผนและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม
3 (3-0-6)
01312401 Reseach for Hotel
 การวิจัยสำหรับการโรงแรม
3 (3-0-6)
01312402 Seminar on Hotel
 สัมมนาการโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01212304 Aviation Business Service
 การบริการในธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
01212305 Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) Management
 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3 (3-0-6)
01313101 Small Business Management in Hospitality Industry
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมในอุตสาหกรรมบริการ
3 (2-2-5)
01313102 Public Relations for Hotel Business
 การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจโรงแรม
3 (3-0-6)
01313103 Bar Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการงานบาร์
3 (2-3-4)
01313104 Thai Food and Local Food
 อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
3 (1-4-4)
01313105 International Cuisine
 อาหารนานาชาติ
3 (1-4-4)
01313106 Health Food
 อาหารสุขภาพ
3 (1-4-4)
01313107 Spa Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการสปา
3 (2-3-4)
01313108 Thai Massage
 การนวดแผนไทย
3 (1-4-4)
01313109 Bakery in Hotel
 ขนมอบในโรงแรม
3 (1-4-4)
01313110 Arts of Carving and Flower Arrangement in Hotel
 ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม้ในโรงแรม
3 (1-4-4)
01313111 Customer Relation Management for Service
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่องานบริการ
3 (3-0-6)
01313112 Safety Management in Hospitality Industry
 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
01313113 Service Innovation
 นวัตกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
01314201 English for Guest Relation Officers in Hotel
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์ในโรงแรม
3 (3-0-6)
01314202 English for Front Office Operation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01314203 Chinese for Hotel Operation
 ภาษาจีนสำหรับการปฏิบัติงานในโรงแรม
3 (3-0-6)
01314204 Chinese for Front Office Operation
 ภาษาจีนสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01314205 Japanese for Hotel Operation
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการปฏิบัติงานโรงแรม
3 (3-0-6)
01314206 Japanese for Front Office Operation
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01314207 Korean for Hotel Operation
 ภาษาเกาหลีสำหรับการปฏิบัติงานโรงแรม
3 (3-0-6)
01314208 Korean for Front Office Operation
 ภาษาเกาหลีสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01314209 German for Hotel Operation
 ภาษาเยอรมันสำหรับการปฏิบัติงานโรงแรม
3 (3-0-6)
01314210 German for Front Office Operation
 ภาษาเยอรมันสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01314211 French for Hotel Operation
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการปฏิบัติงานโรงแรม
3 (3-0-6)
01314212 French for Front Office Operation
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01314213 Russian for Hotel Operation
 ภาษารัสเซียสำหรับการปฏิบัติงานโรงแรม
3 (3-0-6)
01314214 Russian for Front Office Operation
 ภาษารัสเซียสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01314215 Spanish for Hotel Operation
 ภาษาสเปนสำหรับการปฏิบัติงานโรงแรม
3 (3-0-6)
01314216 Spanish for Front Office Operation
 ภาษาสเปนสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01314217 Vietnamese for Hotel Operation
 ภาษาเวียดนามสำหรับการปฏิบัติงานโรงแรม
3 (3-0-6)
01314218 Vietnamese for Front Office Operation
 ภาษาเวียดนามสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01314219 Bahasa Melayu for Hotel Operation
 ภาษามลายูสำหรับการปฏิบัติงานโรงแรม
3 (3-0-6)
01314220 Bahasa Melayu for Front Office Operation
 ภาษามลายูสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
01314301 English for Food and Beverage Service
 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01314302 English for Room Division Operation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
01314303 Chinese for Food and Beverage Service
 ภาษาจีนเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01314304 Chinese for Room Division Operation
 ภาษาจีนสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
01314305 Japanese for Food and Beverage Service
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01314306 Japanese for Room Division Operation
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
01314307 Korean for Food and Beverage Service
 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01314308 Korean for Room Division Operation
 ภาษาเกาหลีสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
01314309 German for Food and Beverage Service
 ภาษาเยอรมันเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01314310 German for Room Division Operation
 ภาษาเยอรมันสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
01314311 French for Food and Beverage Service
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01314312 Freach for Room Division Operation
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
01314313 Russian Food and Beverage Service
 ภาษารัสเซียเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01314314 Russian for Room Division Operation
 ภาษารัสเซียสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
01314315 Spanish for Food and Beverage Service
 ภาษาสเปนเพื่อการบริการอาหารและครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01314316 Spanish for Room Division Operation
 ภาษาสเปนสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
01314317 Vietnamese for Food and Beverage Service
 ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01314318 Vietnamese for Room Division Operation
 ภาษาเวียดนามสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
01314319 Bahasa Melayu for Food and Beverage Service
 ภาษามลายูเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01314320 Bahasa Melayu for Room Division Operation
 ภาษามลายูสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
01314401 English for Flight Attendants
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01314402 Chinese for Flight Attendants
 ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01314403 Japanese for Flight Attendants
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01314404 Korean for Flight Attendents
 ภาษาเกาหลีสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01314405 German for Flight Attendants
 ภาษาเยอรมันสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01314406 French for Flight Attendants
 ภาษาฝรั่งเศษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01314407 Russian for Flight Attendants
 ภาษารัสเซียสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01314408 Spanish for Flight Attendants
 ภาษาสเปนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01314409 Vietnamese for Flight Attendants
 ภาษาเวียดนามสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01314410 Bahasa Melayu for Flight Attendants
 ภาษามลายูสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01315401 Co-operative Education for Hotel
 สหกิจศึกษาเพื่องานโรงแรม
6 (0-40-0)
01315402 Internship in Hotel
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานโรงแรม
6 (0-40-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน