เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 คณะ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001103 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001104 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
01001109 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
01001110 Thai Writing for Profession
 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002211 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002216 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002217 Industrial English
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01002218 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002219 English for Communication in Daily Life
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002220 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01002221 Chinese for Communication 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
01002222 Chinese to Thai Translation 1
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1
3 (3-0-6)
01002223 Chinese to Thai Translation 2
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01003112 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
01003113 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
01004101 Information and Study Skills
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01004109 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02001104 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002104 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005124 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
01005125 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 100
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01111101 English Structure 1
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01111102 English Structure 2
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01111103 English Listening and Speaking 1
 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01111204 English Listening and Speaking 2
 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01111205 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01111206 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01111207 Introduction to English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01111208 English Reading 2
 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01111209 English Paragraph Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า
3 (3-0-6)
01111210 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01111311 English Composition
 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01111312 Preparation for Co-operative Education in English for International Communication
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
1 (0-2-1)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01112201 Human Communication
 การสื่อสารของมนุษย์
3 (3-0-6)
01112202 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
01112203 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01112204 Introduction to Sociolinguistics
 ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01112205 English for Office Personnel
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)
01112306 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
01112307 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
3 (3-0-6)
01112308 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่องานท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01112309 Analytical and Critical Reading in English
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
3 (3-0-6)
01112310 Translation : English into Thai
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3 (3-0-6)
01112311 Translation : Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01112312 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
01112313 English for Specific Purpose Translation
 การแปลงานเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
01112314 English Communication via Information Technology System
 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
01112415 English Writing for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01113301 English for Mass Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
01113302 English for Meetings
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา
3 (3-0-6)
01113303 English for Logistics
 ภาษาอังกฤษเพื่อการขนส่งสินค้า
3 (3-0-6)
01113304 English for After-Sales Service
 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการหลังการขาย
3 (3-0-6)
01113305 English for Negotiation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
01113306 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
01113307 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
01113308 Chinese for Conversation 1
 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 1
3 (3-0-6)
01113309 Chinese for Conversation 2
 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 2
3 (3-0-6)
01113401 Co-operative Education in English for International Communication
 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
6 (0-40-0)
01113402 Internship in English for International Communication
 การฝึกงานด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3 (0-40-0)
01113410 Advanced Translation : Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษขั้นสูง
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน