เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 คณะ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 30
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2100101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2100102 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
GE2100103 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
GE2100104 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
GE2100105 Thai Writing for Careers
 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2201101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE2201102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300104 Quality of Life and Social Skill Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
GE2300105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE2300106 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300109 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400101 Information Literacy and Study Skills
 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies and Local Wisdom
 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400106 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
GE2400107 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
GE2400108 Mind Development for Quality of Life
 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2500101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
GE2500102 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
GE2500103 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
GE2500104 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
GE2500105 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.6   กลุ่มวิชาบูรณาการหน่วยกิตหลักสูตร : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2801101 Creative and Communication Skills
 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
4 (4-0-8)
GE2810101 World in 21st Century
 โลกในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
GE2810102 Self Development for Careers
 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2 (2-0-4)
GE2810103 Life and Positive Thinking
 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2 (2-0-4)
GE2810104 Exercise and Sports for Health
 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2810105 Activities for Health
 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2820101 Miscellaneous Mathematics
 ปกิณกคณิตศาสตร์
2 (2-0-4)
GE2820102 Science for Living
 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
GE2820103 Material and Application in Daily Life
 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 97
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2001101 Introduction to Tourism Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2001102 Introduction to Hotel Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2001103 Personality Development for Hospitality Industry
 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
LA2001104 Service Psychology in Tourism and Hotel Industry
 จิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2001205 Tourist Behavior and Cross- Cultural Communication
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2001206 Information Technology for Tourism and Hotel
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (2-2-5)
LA2001207 Human Resource Management for Tourism and Hotel Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2001308 Professional Ethics and Law for Tourism and Hotel
 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2001409 Preparation for Co-operative Education for Tourism and Hotel
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
1 (0-2-1)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 72
 2.2.1   กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2022101 Geography and Tourism Resources
 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2022202 Tourism and Hospitality Industry Marketing
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
LA2022203 Principles of Tourist Guides
 หลักการมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
LA2022204 Art History
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (3-0-6)
LA2022205 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีไทย
3 (3-0-6)
LA2022206 Tourist Guides and Tour Leaders
 งานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2022207 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2022308 Sustainable Development for Tourist Attractions
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
LA2022309 Tour Planning and Organization
 การวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2022310 Aviation Business Service
 การบริการในธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
LA2022311 Basic Research for Tourism Industry
 พื้นฐานการวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2022412 Tour Agency Management
 การจัดการนำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2022413 Seminars in Tourism
 สัมมนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 33
 2.2.2.1   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2023301 Recreation for Tourism
 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2023302 Thai Art and Culture for Tourism
 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2023303 Historical and Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2023304 ASEAN Tourism
 การท่องเที่ยวอาเซียน
3 (3-0-6)
LA2023305 English for Tour Personnel
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2023306 MICE and Event Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนท์
3 (3-0-6)
LA2023307 Health Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
LA2023308 Sale and Public Relations for Tourism
 การขายและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2023309 Venue and Special Event Management for Tourism
 การจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2023310 New Ventures and Entrepreneurship for Tourism
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2023311 Photography for Tourism
 ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2023312 Special Interest Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3 (3-0-6)
LA2023313 Creative Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
LA2023314 English for Flight Attendants
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (2-2-5)
LA2033203 Spa Business Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสปา
3 (2-3-4)
LA2033307 Cruise Business Management
 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3 (3-0-6)
LA2033311 Arts of Barista
 ศิลปะของบาริสต้า
3 (2-2-5)

 2.2.2.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2024101 Fundamental Chinese for Tourism
 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2024202 Intermediate Chinese for Tourism
 ภาษาจีนระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2024203 Advanced Chinese for Tourism
 ภาษาจีนระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2024304 Chinese for Tourist Guides
 ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
LA2024305 Chinese for Tour Business
 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2024306 Chinese for Health Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสุขภาพ
3 (2-2-5)
LA2024307 Chinese for Historical and Cultural Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
LA2024308 Chinese for Recreation Tourism
 ภาษาจีนเพื่อนันทนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2024309 Chinese Writing for Tourism Business
 การเขียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025101 Fundamental Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025202 Intermediate Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025203 Advanced Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025304 Japanese for Tourist Guides
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
LA2025305 Japanese for Tour Business
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025306 Japanese for Health Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวสุขภาพ
3 (2-2-5)
LA2025307 Japanese for Historical and Cultural Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
LA2025308 Japanese for Recreation Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อนันทนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025309 Japanese Writing for Tourism Business
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026101 Fundamental French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026202 Intermediate French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026203 Advanced French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026304 French for Tourist Guides
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
LA2026305 French for Tour Business
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026306 French for Health Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวสุขภาพ
3 (2-2-5)
LA2026307 French for Historical and Cultural Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
LA2026308 French for Recreation Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อนันทนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026309 French Writing in Tourism Business
 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027101 English Listening and Speaking for Tourism
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027202 Intermediate English for Tourism
 ภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027203 Advanced English for Tourism
 ภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027304 English for Tourist Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
LA2027305 English for Tour Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027306 English for Health Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสุขภาพ
3 (2-2-5)
LA2027307 English for Historical and Cultural Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
LA2027308 English for Recreation Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027309 English Writing in Tourism Business
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)

 3   หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2028401 Cooperative Education for Tourism
 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว
6 (0-40-0)
LA2028402 Internship for Tourism
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยว
6 (0-40-0)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน