เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 คณะ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 30
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2100101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2100102 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
GE2100103 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
GE2100104 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
GE2100105 Thai Writing for Careers
 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2201101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE2201102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300104 Quality of Life and Social Skill Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
GE2300105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE2300106 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300109 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400101 Information Literacy and Study Skills
 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies and Local Wisdom
 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400106 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
GE2400107 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
GE2400108 Mind Development for Quality of Life
 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2500101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
GE2500102 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
GE2500103 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
GE2500104 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
GE2500105 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.6   กลุ่มวิชาบูรณาการหน่วยกิตหลักสูตร : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2801101 Creative and Communication Skills
 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
4 (4-0-8)
GE2810101 World in 21st Century
 โลกในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
GE2810102 Self Development for Careers
 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2 (2-0-4)
GE2810103 Life and Positive Thinking
 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2 (2-0-4)
GE2810104 Exercise and Sports for Health
 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2810105 Activities for Health
 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2820101 Miscellaneous Mathematics
 ปกิณกคณิตศาสตร์
2 (2-0-4)
GE2820102 Science for Living
 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
GE2820103 Material and Application in Daily Life
 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 91
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2001101 Introduction to Tourism Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2001102 Introduction to Hotel Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2001103 Personality Development for Hospitality Industry
 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
LA2001104 Service Psychology in Tourism and Hotel Industry
 จิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2001205 Tourist Behavior and Cross- Cultural Communication
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2001206 Information Technology for Tourism and Hotel
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (2-2-5)
LA2001207 Human Resource Management for Tourism and Hotel Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2001308 Professional Ethics and Law for Tourism and Hotel
 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2001409 Preparation for Co-operative Education for Tourism and Hotel
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
1 (0-2-1)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2032101 Professional English for Communication in Hotel
 ภาษาอังกฤษมืออาชีพเพื่อการสื่อสารในโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2032102 Food and Beverage Operation and Service
 การดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
LA2032203 Front Office and Room Division Management
 การจัดการส่วนหน้าและห้องพัก
3 (2-2-5)
LA2032204 Housekeeping Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
LA2032205 Kitchen Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการงานครัว
3 (2-3-4)
LA2032206 Restaurant and Catering Management
 การจัดการภัตตาคารและงานเลี้ยง
3 (2-2-5)
LA2032307 Art of Mixology
 ศิลปะการออกแบบเครื่องดื่ม
3 (2-3-4)
LA2032308 Cost and Revenue Management for Business in Service Sector
 การจัดการต้นทุนและรายได้สำหรับธุรกิจภาคบริการ
3 (3-0-6)
LA2032309 Marketing for Service in Digital Age
 การตลาดสำหรับการบริการในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
LA2032310 Planning and Strategic Management in Hotel
 การวางแผนและจัดการกลยุทธ์ในโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2032411 Research for Hotel Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนางานโรงแรม
3 (2-2-5)
LA2032412 Seminar in Hotel
 สัมมนาการโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเฉพาะเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 30
 2.3.1   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2033201 Service Innovation
 นวัตกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
LA2033202 Innovation for MICE and Events
 นวัตกรรมสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นต์
3 (3-0-6)
LA2033203 Spa Business Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสปา
3 (2-3-4)
LA2033204 Safety and Hygiene Management in Hotel
 การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2033205 Customer Relation Management for Service
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่องานบริการ
3 (3-0-6)
LA2033206 Environmental Management for Hotel
 การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2033307 Cruise Business Management
 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3 (3-0-6)
LA2033308 Introduction to Airline Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
LA2033309 Alternative Accommodation Management
 การจัดการที่พักทางเลือก
3 (3-0-6)
LA2033310 World of Wine
 โลกแห่งไวน์
3 (2-3-4)
LA2033311 Arts of Barista
 ศิลปะของบาริสต้า
3 (2-2-5)
LA2033312 Thai Food and Thai Dessert
 อาหารไทยและขนมไทย
3 (1-4-4)
LA2033313 International Food
 อาหารนานาชาติ
3 (1-4-4)
LA2033314 Bakery and Pastry in Hotel
 ขนมอบและเพสตรี้ในโรงแรม
3 (1-4-4)
LA2033315 Creative Food Styling
 การออกแบบอาหารสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
LA2033316 Hotel Management
 การจัดการโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.3.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2034201 English for Food and Beverage Service
 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
LA2034202 English for Front Office Operation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
LA2034303 English for Room Division Operation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
LA2034304 English for Kitchen Operation
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัว
3 (3-0-6)
LA2034405 English for Flight Attendants
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
LA2035201 Chinese for Food and Beverage Service
 ภาษาจีนสำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
LA2035202 Chinese for Front Office Operation
 ภาษาจีนสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
LA2035303 Chinese for Room Division Operation
 ภาษาจีนสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
LA2035304 Chinese for Kitchen Operation
 ภาษาจีนสำหรับงานครัว
3 (3-0-6)
LA2035405 Chinese for Flight Attendants
 ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
LA2036201 Japanese for Food and Beverage Service
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับสำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
LA2036202 Japanese for Front Office Operation
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการปฏิบัติงานส่วนหน้า
3 (3-0-6)
LA2036303 Japanese for Room Division Operation
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-6)
LA2036304 Japanese for Kitchen Operation
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานครัว
3 (3-0-6)
LA2036305 Japanese for Flight Attendants
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2037201 Practical Training in Hotel 1
 การฝึกปฏิบัติงานโรงแรม 1
3 (0-40-0)
LA2037302 Practical Training in Hotel 2
 การฝึกปฏิบัติงานโรงแรม 2
3 (0-40-0)
LA2037303 Cooperative Education for Hotel
 สหกิจศึกษาเพื่องานโรงแรม
6 (0-40-0)
LA2037304 Internship in Hotel
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานโรงแรม
6 (0-40-0)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน