เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 30
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2100101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2100102 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
GE2100103 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
GE2100106 Language Creativity for Life Development
 การสรรค์สร้างภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2200108 English for Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3 (3-0-6)
GE2200109 English Communication Skills
 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200110 English for Public Speaking and Debate
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที
3 (3-0-6)
GE2200111 English for Online Business
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์
3 (3-0-6)
GE2200112 English via Media Literature
 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ
3 (3-0-6)
GE2200113 English from Movies
 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์
3 (3-0-6)
GE2200114 Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300110 Quality of Life and Well-Being Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข
3 (3-0-6)
GE2300111 The King’s Philosophy to Sustainable Development
 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
GE2300112 Community Studies
 ชุมชนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300113 Youngster with Good heart
 วัยใส ใจสะอาด
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self-Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400109 Information Literacy Skills
 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
GE2400110 Mental Wisdom for Self-Development
 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2500101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
GE2500102 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
GE2500103 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
GE2500104 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
GE2500105 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
GE2500106 Martial Art with Thai Boxing
 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย
1 (0-2-1)
GE2500107 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
GE2500108 Jogging for Health
 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2600104 Data Analysis Using Statistical Package Program
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
GE2700103 Life and Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GE2700104 Science and Disruptive Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
3 (3-0-6)
GE2700105 Green Living
 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.6   กลุ่มวิชาบูรณาการหน่วยกิตหลักสูตร : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2810101 World in 21st Century
 โลกในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
GE2810102 Self-Development for Careers
 การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ
2 (2-0-4)
GE2810103 Life and Positive Thinking
 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2 (2-0-4)
GE2810104 Exercise and Sports for Health
 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2810105 Activities for Health
 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2810107 Human Innovative and Creative Design Thinking
 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์
2 (2-0-4)
GE2810108 I Love RMUTP
 เรารัก มทร.พระนคร
2 (2-0-4)
GE2820101 Miscellaneous Mathematics
 ปกิณกคณิตศาสตร์
2 (2-0-4)
GE2820102 Science for Living
 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
GE2820103 Material and Application in Daily Life
 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
GE2820104 Thinking Decision Making and Problem Solving
 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
2 (2-0-4)
GE2820105 The Transition to Green Technology for Sustainability
 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
4 (4-0-8)
GE2820106 Intellectual Property for Green Industry
 ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว
4 (4-0-8)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตหลักสูตร : 107
 2.1   กลุ่มวิชาทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 34
 2.1.1   กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2061101 Morals, Ethics, Vocational Teaching Profession
 คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครูวิชาชีพ
3 (2-2-5)
IE2061202 Innovation and Information Technology for Educational Communication
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3 (1-4-4)
IE2061203 Curriculum Development and Learning Management
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
IE2061204 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
IE2061305 Pre-Professional Teaching Practice
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1 (0-2-1)
IE2061306 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
IE2061307 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
IE2061308 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)

 2.1.2   กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2062301 Teaching Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
3 (0-16-0)
IE2062403 Teaching Professional Experience 3
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3
6 (0-40-0)
IE2062403 Teaching Professional Experience 3
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3
6 (0-40-0)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 73
 2.2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2043102 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IE2043104 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
IE2053101 Electronic Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IE2053103 Electrical and Electronic Basic
 พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)

 2.2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2044101 Computing Science
 วิทยาการคำนวณ
3 (2-2-5)
IE2044205 Robotics Exploration
 เปิดโลกวิทยาการหุ่นยนต์
3 (2-2-5)
IE2044206 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
IE2044208 Computer Networks
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IE2044309 Embedded System and Robotics
 ระบบสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์
3 (2-2-5)
IE2044310 Computer and Smart Electronics Pre-Project
 การเตรียมโครงงานทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
1 (1-0-2)
IE2044313 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
IE2044314 Computer and Smart Electronics Practice
 การฝึกงานทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
3 (0-40-0)
IE2044315 Computer and Smart Electronics Project
 โครงงานทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (0-6-3)
IE2054102 Electronic Measurements and Instruments
 การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
IE2054203 Electrical Circuits for Computer and Electronics
 วงจรไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IE2054204 Electronic Device and Circuits
 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
IE2054207 Digital Logic Circuits Design
 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
3 (2-2-5)
IE2054311 Microcontroller for Smart Electronics
 ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (2-2-5)
IE2054312 Principle of Electronic Communication
 หลักการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)

 2.2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2045101 Discrete Mathematics
 วิยุตคณิต
3 (3-0-6)
IE2045102 Computer Architecture and operating system
 สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
IE2045203 Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
IE2045206 Web Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3 (2-2-5)
IE2045311 Cloud Computing and Internet of Things
 การประมวลผลกลุ่มเมฆและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
IE2045312 Mobile Phone Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โทรศัพท์มือถือ
3 (2-2-5)
IE2045313 Game Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเกม
3 (2-2-5)
IE2045315 Stability and Security of Computer System
 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
IE2045316 Special Topics in Computer and Smart Electronics
 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (3-0-6)
IE2045317 Special Problems in Computer and Smart Electronics
 ปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3 (2-2-5)
IE2055204 Virtual Instrumentation and machine Vision
 เครื่องมือวัดเสมือนจริงและกลจักรวิทัศน์
3 (2-2-5)
IE2055205 Sequential Control
 การควบคุมโดยลำดับ
3 (2-2-5)
IE2055207 Applied Computer Programming for Computer and Electronic
 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
IE2055208 Industrial Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IE2055209 Microprocessor and Microcontroller
 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
IE2055210 Digital Techniques
 ดิจิทัลเทคนิค
3 (2-2-5)
IE2055314 High Frequency Circuit
 วงจรความถี่สูง
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน