เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 18
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กับกลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110004 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01130001 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01140002 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150352 Labor Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-3)
01210001 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)
01220001 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230002 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01240006 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310352 Professional Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01320003 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320004 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320006 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)
01320009 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320011 Reading 1
 การอ่าน 1
3 (3-0-3)
01320012 Reading 2
 การอ่าน 2
3 (3-0-3)
01320013 Writing 1
 การเขียน 1
3 (3-0-3)
01320014 Writing 2
 การเขียน 2
3 (3-0-3)
01320015 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-3)
01320016 Industrial English 2
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101 General Chemistey
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-2)
13020102 Principle of Chemistry 1
 หลักเคมี 1
3 (3-0-3)
13020113 Applied Chemistry 1
 เคมีประยุกต์ 1
3 (3-0-3)
13080142 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-3-3)
13085331 Modern Physics
 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (3-0-3)
13086334 Physical Metallurgy
 โลหะวิทยาฟิสิกส์
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011236 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-3)
13011337 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-3)
13011338 Differential Equation
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-3)
13121240 Statistics 1
 สถิติ 1
3 (3-0-3)
13121341 Statistics 2
 สถิติ 2
3 (3-0-3)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 66
 2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11911101 Foundation for Technical and Vocational Education
 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911102 Instructional Psychology
 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2 (2-0-2)
11911103 Measurement and Evaluation in Technical Education
 การวัดและประเมินผลเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911104 Curriculm and Course Development
 หลักสูตรและการพัฒนารายวิชาช่างเทคนิค
2 (2-0-2)
11911105 Technology in Technicl Education
 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11931201 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
2 (1-2-3)
11931202 Workshop and training Center Organization and Management
 การจัดการและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
2 (2-0-2)
11951101 Principle and Method of Technical Education Teaching
 หลักและวิธีสอนเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11951201 Professional Experience
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-8-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11210306 Electric Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210308 Electrical Circuit Analysis Laboratory
 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
1 (0-3-3)
11210314 Electrical Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210317 Electrical Machines Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-3)
11210321 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210338 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-3)
11210339 Power Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1 (0-3-3)
11210454 Pre-Project
 การเตรียมโครงการ
1 (1-0-2)
11210455 Project
 โครงการ
3 (1-6-3)
11220304 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-3)
11711305 Digital Circuits and Logic Design
 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3 (3-0-3)
11711306 Digital Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
1 (0-3-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกวิศวกรรมกับวิชาเลือกการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11210301 Electeical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210302 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-3)
11210303 Basic of Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
3 (2-3-3)
11210309 Network Analysis
 การวิเคราะห์วงจรข่าย
3 (3-0-3)
11210311 Electrical Electromagnetics
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210323 Electri Power Generation Transmission and Distribution
 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210324 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-3)
11210325 Electric Power System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-3)
11210336 Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่าง
3 (3-0-3)
11210340 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210344 Electric Power Plant
 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210347 Electrical Industry
 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
11210410 Network Synthesis
 การสังเคราะห์วงจรข่าย
3 (3-0-3)
11210418 Advanced Electrical Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้าชั้นสูง
3 (3-0-3)
11210419 Direct Energy Conversion
 การเปลี่ยนพลังงานโดยตรง
3 (3-0-3)
11210420 Electrical Machines Design
 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210422 Advaced Electrical Engineering Electrical Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าชั้นสูง
3 (3-0-3)
11210426 Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-3)
11210427 Power System Protection Laboratory
 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-3)
11210428 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210429 Advanced Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้าชั้นสูง
3 (3-0-3)
11210430 Switching Surge in Power System
 เสิร์จสวิตชิงในระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-3)
11210431 Economic of Power Systems
 เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-3)
11210432 Power System Stabiliy
 เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-3)
11210433 Electrical Engineering Materials
 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210434 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-3)
11210435 High Voltage Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
1 (0-3-3)
11210437 Advanced Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่างชั้นสูง
3 (3-0-3)
11210441 Introduction to Linear Induction Drives
 หลักการขับเคลื่อนมอเตอร์แบบเชิงเส้น
3 (3-0-3)
11210442 Principle of the Inverters
 หลักการของอินเวอร์เตอร์
3 (3-0-3)
11210443 Advanced Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าชั้นสูง
3 (3-0-3)
11210445 Solar Cells and it Application
 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (3-0-3)
11210446 Electric Power and Controls
 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
3 (2-3-3)
11210450 Selected Topics in Electrical Engineering 1
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (1-0-3)
11210451 Selected Topics in Electrical Engineering 2
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1 (0-3-3)
11210452 Advanced Topics in Electrical Engineering
 หัวข้อชั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11210453 Special Problem in Electrical Engineering
 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-3-3)
11220301 Electrical Measurements and Instrumentation
 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11220302 Electrical Measurements Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้า
1 (0-3-3)
11220303 Control Devices and System
 ระบบและอุปกรณ์ควบคุม
3 (2-3-3)
11220305 Control System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1 (0-3-3)
11220306 Industral Instrumentation
 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหรรม
3 (2-3-3)
11220307 Sensors and Transducers
 อุปกรณ์รับและแปลงสัญญาณ
3 (2-3-3)
11220308 Mechatronics
 งานกลอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-3)
11220409 Process Instrument
 เครื่องมือวัดในกระบวนการ
3 (3-0-3)
11220410 Industrial Control Automation
 การควบคุมแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-3)
11220411 Instrumenation and Industrial Control
 การวัดและการควบคุมงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11220412 Process Control
 การควบคุมกระบวนการ
3 (3-0-3)
11220413 Automatic Control Systems
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-3)
11220414 Solid State Motor Control
 การควบคุมมอเตอร์แบบโซลิดเตท
3 (3-0-3)
11220415 Servomechanics
 เซอร์โวแมคคานิก
3 (3-0-3)
11220416 Process Dynamics and Control
 กระบวนการพลศาสตร์และการควบคุม
3 (3-0-3)
11220417 Programmable Logic Control Systems
 ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้
3 (2-3-3)
11220418 Computerized Numerical Control Systems (CNC)
 ระบบควบคุมเชิงเลขด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
11220419 Selected Topics in Instrumentation and Control Engineering 1
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดคุม 1
1 (1-0-3)
11220420 Selected Topics in Instrumentation and Control Engineering 2
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดคุม 2
1 (0-3-3)
11220421 Advanced Topics in Instrumentation and Control Engineering
 หัวข้อชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดคุม
3 (3-0-3)
11220422 Special Problem in Instrumentation and Control Engineering
 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดคุม
3 (2-3-3)
11611302 Industrial Computer System
 ระบบคอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11612301 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
11612302 Computer Technology
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (2-3-6)
11612303 Application Software
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
3 (2-3-6)
11711407 Electronic Circuits Design
 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-3)
11711408 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-3)
11711409 Microprocessor Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-3)
11921101 Technical Education Research
 การวิจัยทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11921102 Project in Technical Education
 โครงการทางเทคนิคศึกษา
3 (1-6-3)
11921103 Human Resource Development for Industry
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921104 Vocational Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การอาชีวศึกษา
3 (3-0-3)
11921105 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-3)
11921106 Technical Education Seminar
 สัมมนาเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11921107 Vocational Institution Management
 การบริหารสถาบันอาชีวศึกษา
3 (3-0-3)
11921108 Law and Offcial Regulation
 กฏหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
3 (3-0-3)
11921109 Instruction Module Production
 การผลิตชุดการสอนวิชาช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11921110 Philosophy of Technical and Industrial Training
 ปรัชญาเทคนิคศึกษาและการฝึกงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921111 Management of Instructional Facilities
 การบริหารปัจจัยอำนวยความสะดวกทางการสอน
3 (3-0-3)
11921112 Technology Transfer Management
 การบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 (3-0-3)
11921113 Financial Planning and Management
 การวางแผนและบริหารงบประมาณ
3 (3-0-3)
11921114 Introduction to Ergonomics
 วิทยาการจัดสภาพงานเบื้องต้น
3 (3-0-3)
11921115 Technical Collage Activities
 กิจกรรมในสถานศึกษาช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11921116 Technical Teacher Supervision
 การนิเทศการสอนช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11921117 Occupation Guidance
 แนะแนวการงานและอาชีพ
3 (3-0-3)
11921118 Statistics for Research
 วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-3)
11921119 Industrial Mathematics
 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921120 Project Feasibility Study
 การประเมินโครงการ
3 (3-0-3)
11941101 Industrial Cooperation
 การประสานงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11941102 Didactic for Technical Training
 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
3 (2-3-3)
11941103 On-the Job Training
 การฝึกงานในสถานประกอบการ
3 (0-40-0)
11941104 Shop Safety Management
 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
3 (3-0-3)
11941105 Modern Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-3)
11941106 Computer Assisted Instruction
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-3-3)
11941107 Computer in Technical Education
 คอมพิวเตอร์ทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11941108 Computer Technology
 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
3 (3-0-3)
11941109 Teaching of Specific Subject
 การสอนวิชาเฉพาะ
3 (3-0-3)
11941110 Special Problems in Technical Education
 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 3
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน