เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 18
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กับกลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110004 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01130001 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130203 Industrial economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140002 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150352 Labor Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-3)
01210001 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)
01220001 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230002 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01240006 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310352 Professional Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01320003 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320004 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320006 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)
01320009 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320011 Reading 1
 การอ่าน 1
3 (3-0-3)
01320012 Reading 2
 การอ่าน 2
3 (3-0-3)
01320013 Writing 1
 การเขียน 1
3 (3-0-3)
01320014 Writing 2
 การเขียน 2
3 (3-0-3)
01320015 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-3)
01320016 Industrial English 2
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101 General Chemistey
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-2)
13020102 Principle of Chemistry 1
 หลักเคมี 1
3 (3-0-3)
13020113 Applied Chemistry 1
 เคมีประยุกต์ 1
3 (3-0-3)
13080141 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)
13080142 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-3-3)
13085331 Modern Physics
 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (3-0-3)
13086334 Physical Metallurgy
 โลหะวิทยาฟิสิกส์
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011236 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-3)
13011337 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-3)
13011338 Differential Equation
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-3)
13121240 Statistics 1
 สถิติ 1
3 (3-0-3)
13121341 Statistics 2
 สถิติ 2
3 (3-0-3)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 65
 2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05012308 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุประกอบการสอน
3 (2-2-5)
11911101 Foundation for Technical and Vocational Education
 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911102 Instructional Psychology
 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2 (2-0-2)
11911103 Measurement and Evaluation in Technical Education
 การวัดและประเมินผลเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911104 Curriculm and Course Development
 หลักสูตรและการพัฒนารายวิชาช่างเทคนิค
2 (2-0-2)
11911105 Technology in Technicl Education
 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11931201 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
2 (1-2-3)
11931202 Workshop and training Center Organization and Management
 การจัดการและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
2 (2-0-2)
11951101 Principle and Method of Technical Education Teaching
 หลักและวิธีสอนเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11951201 Professional Experience
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-8-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11210301 Electeical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11311302 Engineering Dynamics
 พลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-3)
11311307 Mechanical Engineering Laboratory
 ประลองวิศวกรรมเครื่องกล
2 (0-4-3)
11311404 Mechanics of Solid 2
 กลศาสตร์ของแข็ง 2
3 (3-0-3)
11312301 Thermodynamics 2
 เทอร์โมไดนามิกส์ 2
3 (3-0-3)
11312303 Internal Combustion Engines
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-3)
11315407 Pre-Project
 การเตรียมโครงการ
1 (1-0-2)
11315408 Project
 โครงการ
3 (1-6-3)
11316309 Vehicle Instrument and Testing
 เครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์
2 (0-6-2)
11316310 Engine Fuel Injection System Testing
 การทดสอบระบบการฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
2 (0-6-2)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกวิศวกรรมกับวิชาเลือกการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 19
 2.3.1   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11210302 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-3)
11311301 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-3)
11311303 Mechanics of Solid 1
 กลศาสตร์ของแข็ง 1
3 (3-0-3)
11311308 Mechanics of Materials
 กลศาสาตร์วัสดุ
3 (3-0-3)
11311405 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-3)
11311406 Mechanical Deesign
 การออกแบบเครื่องกล
3 (3-0-3)
11311409 Advanced Solid Mechanics
 กลศาสตร์ของแข็งชั้นสูง
3 (3-0-3)
11311410 Optimum Design of Complex Machine Element
 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยหลักอ๊อพติมั่ม
3 (3-0-3)
11311411 Stress Analysis
 การวิเคราะห์ความเค้น
3 (3-0-3)
11311412 Mechanical Vibration
 การสั่นสะเทือนทางกล
3 (3-0-3)
11311413 Theory of Elasticity
 ทฤษฏีความยืดหยุ่น
3 (3-0-3)
11311414 Theory of Plasticity
 ทฤษฏีพลาสติกซิตี้
3 (3-0-3)
11311415 Pressure Vessel Design
 การออกแบบภาชนะความดัน
3 (3-0-3)
11311416 Case Study on Mechanical Engineering Design
 กรณีวิเคราะห์ในการออกแบบเครื่องกล
3 (3-0-3)
11312307 Boiler Industrial
 เครื่องกำเนิดไอน้ำงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-3)
11312308 Energy Conservation and Environment
 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
11312309 Thermal Engineering
 วิศวกรรมความร้อน
3 (3-0-3)
11312311 Thermo-Fluid Engineering
 วิศวกรรมความร้อนและของไหล
3 (3-0-3)
11312312 Refrigeration and Air Conditioning Control
 การควบคุมระบบการทำความเย็นและการปรับอากาศ
3 (3-0-3)
11312402 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-3)
11312404 Refrigeration and Air Conditioing
 การทำความเย็นและการปรับอากาศ
3 (3-0-3)
11312405 Refrigeration and Air Conditioning Practice
 ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
2 (0-6-3)
11312406 Power Plant Engineering
 วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง
3 (3-0-3)
11312409 Applied Refrigeration and Air Conditioning
 การทำความเย็นและการปรับอากาศประยุกต์
3 (2-3-3)
11312413 Advanced Thermodynamics
 เทอร์โมไดนามิกส์ชั้นสูง
3 (3-0-3)
11312414 Refrigneration and Air Conditioning System Design
 การออกแบบระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
3 (3-0-3)
11312415 Heat Transfer
 การส่งผ่านความร้อน
3 (3-0-3)
11312416 Heat and Mass Transfer
 การส่งถ่ายความร้อนและการแพร่ของมวล
3 (3-0-3)
11312417 Heat Exchanger Design
 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
3 (3-0-3)
11312418 Design of Thermal System
 การออกแบบระบบทางความร้อน
3 (3-0-3)
11312419 Solar Energy
 พลังงานแสงอาทิตย์
3 (3-0-3)
11313301 Fluid Mechanics 1
 กลศาสตร์ของไหล 1
3 (3-0-3)
11313303 Fans , Pumps and Compressors
 พัดลม เครื่องสูบ และเครื่องอัด
3 (3-0-3)
11313402 Fluid Mechanics 2
 กลศาสตร์ของไหล 2
3 (3-0-3)
11313404 Fluid Machinery
 เครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-3)
11313405 Lubrication Technology
 เทคโนโลยีการหล่อลื่น
3 (3-0-3)
11313406 Advance Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหลชั้นสูง
3 (3-0-3)
11313407 Piping Design
 การออกแบบระบบท่อในโรงงาน
3 (3-0-3)
11314301 Applied Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
3 (3-0-3)
11314302 Applied Hydraulics Industrial
 ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมประยุกต์
2 (2-0-2)
11314303 Applied Pneumatics Industrial
 นิวแมติกส์อุตสาหกรรมประยุกต์
2 (2-0-2)
11314305 Automatic Machine
 เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (2-3-3)
11314308 Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3 (2-3-3)
11314309 Computer Aided Engineering and Computer Aided Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
3 (3-0-3)
11314310 Introduction to Instrument and Control
 เครื่องมือและการควบคุมเบื้องต้น
3 (3-0-3)
11314311 Numerical Method for Engineering
 วิธีการเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม
3 (3-0-3)
11314312 Computer Numerical control Machines
 การควบคุมเครื่งอจักรกลเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
11314404 Applied Hydraulics and Pneumatics practices
 ปฏิบัติไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
2 (0-6-6)
11314406 Robotics Basics and Applications
 หุ่นยนต์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 (3-0-3)
11314407 Basic Automatic Control
 พื้อนฐานการควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-3-3)
11314413 Programmable Logic Controler
 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์
3 (3-0-3)
11314414 Hydronics and Pneutronics
 ไฮดรอนิกส์และนิวทรอนิกส์
3 (3-0-3)
11314415 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
3 (3-0-3)
11314416 Factory Automation System
 ระบบโรงงานอัตโนมัติ
3 (3-0-3)
11314417 Measurement and Instrumentation
 การวัดและการควบคุม
3 (2-3-3)
11315301 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-3)
11315302 Maintenance Technology
 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
3 (3-0-3)
11315303 Maintenance Practices
 ปฏิบัติงานบำรุงรักษา
2 (0-6-3)
11315305 Mechanical Engineering Seminar
 การสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
3 (3-0-3)
11315306 Mechanical Engineering Seminar Practices
 ปฏิบัติการสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-3)
11315309 Power Engine Practices
 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ต้นกำลัง
2 (0-6-6)
11315310 Mechanical Parts and Materials Conveying
 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและการขนถ่ายวัสดุ
2 (2-0-2)
11315311 In-House Practical Training 1
 ปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงฝึกงาน 1
2 (0-6-3)
11315312 In-House Practical Training 2
 ปฏิบัติงนวิชาชีพในโรงฝึกงาน 2
2 (0-6-3)
11315313 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-3)
11315404 Industrial Safety Management
 การบริหารงานความปลอกภัยในงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-2)
11315414 Finite Element
 ไฟไนต์อิเลเมนต์
3 (3-0-3)
11315415 Descriptive Geometry
 เรขาคณิตบรรยาย
2 (1-3-3)
11316301 Small Engines
 เครื่องยนต์เล็ก
3 (2-3-3)
11316302 Engine Diagnosis
 การวิเคราะห์เครื่องยนต์
3 (2-3-3)
11316303 Vehicle Driving
 การขับเคลื่อนยานพาหนะ
3 (2-3-3)
11316304 Automotive Engineering
 วิศวกรรมยานยนต์
3 (3-0-3)
11316305 Automotive Technology 2
 เทคโนโลยียานยนต์ 2
3 (3-0-3)
11316306 Automotive Technology 1
 เทคโนโลยียานยนต์ 1
3 (1-6-3)
11316307 Automotive Technology 2
 เทคโนโลยียานยนต์ 2
3 (1-6-3)
11316308 Modern Automotive Technology
 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3 (3-0-3)
11316311 Farm Engine
 เครื่องยนต์ฟาร์ม
3 (2-3-3)
11316412 Automotive Emission Control
 การควบคุมมลภาวะจากรถยนต์
3 (3-0-3)
11411306 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-3)
11413406 Physical Metallurgy
 โลหการกายภาพ
3 (3-0-3)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11921101 Technical Education Research
 การวิจัยทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11921102 Project in Technical Education
 โครงการทางเทคนิคศึกษา
3 (1-6-3)
11921103 Human Resource Development for Industry
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921104 Vocational Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การอาชีวศึกษา
3 (3-0-3)
11921105 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-3)
11921106 Technical Education Seminar
 สัมมนาเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11921107 Vocational Institution Management
 การบริหารสถาบันอาชีวศึกษา
3 (3-0-3)
11921108 Law and Offcial Regulation
 กฏหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
3 (3-0-3)
11921109 Instruction Module Production
 การผลิตชุดการสอนวิชาช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11921110 Philosophy of Technical and Industrial Training
 ปรัชญาเทคนิคศึกษาและการฝึกงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921111 Management of Instructional Facilities
 การบริหารปัจจัยอำนวยความสะดวกทางการสอน
3 (3-0-3)
11921112 Technology Transfer Management
 การบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 (3-0-3)
11921113 Financial Planning and Management
 การวางแผนและบริหารงบประมาณ
3 (3-0-3)
11921114 Introduction to Ergonomics
 วิทยาการจัดสภาพงานเบื้องต้น
3 (3-0-3)
11921115 Technical Collage Activities
 กิจกรรมในสถานศึกษาช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11921116 Technical Teacher Supervision
 การนิเทศการสอนช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11921117 Occupation Guidance
 แนะแนวการงานและอาชีพ
3 (3-0-3)
11921118 Statistics for Research
 วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-3)
11921119 Industrial Mathematics
 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921120 Project Feasibility Study
 การประเมินโครงการ
3 (3-0-3)
11941101 Industrial Cooperation
 การประสานงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11941102 Didactic for Technical Training
 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
3 (2-3-3)
11941103 On-the Job Training
 การฝึกงานในสถานประกอบการ
3 (0-40-0)
11941104 Shop Safety Management
 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
3 (3-0-3)
11941105 Modern Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-3)
11941106 Computer Assisted Instruction
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-3-3)
11941107 Computer in Technical Education
 คอมพิวเตอร์ทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11941108 Computer Technology
 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
3 (3-0-3)
11941109 Teaching of Specific Subject
 การสอนวิชาเฉพาะ
3 (3-0-3)
11941110 Special Problems in Technical Education
 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 3
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน