เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110004 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01130001 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01140002 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150352 Labor Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-3)
01210001 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)
01220001 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230002 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01240006 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320004 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320006 English Conversation 2
 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)
01320009 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320011 Reading 1
 การอ่าน 1
3 (3-0-3)
01320012 Reading 2
 การอ่าน 2
3 (3-0-3)
01320015 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-3)
01320016 Industrial English 2
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13011236 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-3)
13011337 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-3)
13020101 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13020102 Principle of Chemistry 1
 หลักเคมี 1
3 (3-0-3)
13020113 Applied Chemistry 1
 เคมีประยุกต์ 1
3 (3-0-3)
13080141 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)
13080142 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-3-3)
13085331 Modern Physics
 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (3-0-3)
13086334 Physical Metallurgy
 โลหะวิทยาพิสิกส์
3 (3-0-3)
13121240 Statistics 1
 สถิติ 1
3 (3-0-3)
13121341 Statistics 2
 สถิติ 2
3 (3-0-3)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 63
 2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11911101 Foundation of Technical and Vocational Education
 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911102 Instructional Psychology
 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2 (2-0-2)
11911103 Measurement and Evaluation in Technical Education
 การวัดและประเมินผลเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911104 Curriculum and Course Development
 หลักสูตรและการพัฒนารายวิชาช่างเทคนิค
2 (2-0-2)
11911105 Technology in Technical Education
 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11931201 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
2 (1-2-2)
11931202 Workshop and Training Center Organization and Management
 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
2 (2-0-2)
11951101 Principle and Method of Technical Educaiton Teaching
 หลักและวิธีสอนเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11951201 Professional Experience
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-8-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11000002 Industial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11210301 Electeical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11411401 Industrial Pre-Project
 การเตรียมโครงการงานอุตสาหการ
1 (1-0-2)
11411402 Industrial Project
 โครงการงานอุตสาหการ
3 (1-6-3)
11412304 Tool Engineering
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (2-2-3)
11412305 Welding Engineering
 วิศวกรรมการเชื่อม
3 (2-3-3)
11412417 Design of Production Machine Element
 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต
3 (2-2-3)
11413302 Engineering Material Testing 1
 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1
2 (1-3-1)
11413404 Engineering Metallurgy
 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
3 (2-2-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเลือกกับวิชาการศึกษาเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11000003 Industrial Safety
 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11411303 Work Study
 การศึกษางาน
3 (3-0-3)
11411306 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-3)
11411404 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-3)
11411405 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11414305 Computer Aided Design and Manufacturing
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3 (2-3-3)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 3
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน