เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 18
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กับกลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110004 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01130001 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130203 Industrial economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140002 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150352 Labor Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-3)
01210001 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)
01220001 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230002 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01240006 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310352 Professional Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01320003 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320004 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320006 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)
01320009 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320011 Reading 1
 การอ่าน 1
3 (3-0-3)
01320012 Reading 2
 การอ่าน 2
3 (3-0-3)
01320013 Writing 1
 การเขียน 1
3 (3-0-3)
01320014 Writing 2
 การเขียน 2
3 (3-0-3)
01320015 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-3)
01320016 Industrial English 2
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101 General Chemistey
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-2)
13020102 Principle of Chemistry 1
 หลักเคมี 1
3 (3-0-3)
13020113 Applied Chemistry 1
 เคมีประยุกต์ 1
3 (3-0-3)
13080141 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)
13080142 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-3-3)
13085331 Modern Physics
 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (3-0-3)
13086334 Physical Metallurgy
 โลหะวิทยาฟิสิกส์
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011236 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-3)
13011337 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-3)
13011338 Differential Equation
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-3)
13121240 Statistics 1
 สถิติ 1
3 (3-0-3)
13121341 Statistics 2
 สถิติ 2
3 (3-0-3)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 65
 2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11911101 Foundation for Technical and Vocational Education
 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911102 Instructional Psychology
 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2 (2-0-2)
11911103 Measurement and Evaluation in Technical Education
 การวัดและประเมินผลเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911104 Curriculm and Course Development
 หลักสูตรและการพัฒนารายวิชาช่างเทคนิค
2 (2-0-2)
11911105 Technology in Technicl Education
 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11931201 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
2 (1-2-3)
11931202 Workshop and training Center Organization and Management
 การจัดการและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
2 (2-0-2)
11951101 Principle and Method of Technical Education Teaching
 หลักและวิธีสอนเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11951201 Professional Experience
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-8-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11611101 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-3)
11611102 Data Structures and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 (3-0-3)
11611103 Digital Circuit Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอล
3 (3-0-3)
11611104 Digital Circuit Analysis and Design Laboratory
 ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอล
1 (0-3-3)
11611105 Operating System and System Software
 ระบบปฏิบัติการและซอร์ฟแวร์ระบบ
3 (3-0-3)
11611206 Digital Data Communication
 การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิตอล
3 (3-0-3)
11611207 Computer Network
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
11611208 Computer Organization and Architecture
 สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
11611209 Computer Seminar
 การสัมมนางานคอมพิวเตอร์
1 (1-0-1)
11611210 Computer Project
 โครงการคอมพิวเตอร์
3 (0-8-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกวิศวกรรมกับวิชาเลือกการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11612101 Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-3)
11612102 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดีสครีตต์
3 (3-0-3)
11612103 Numerical Method for Engineering
 วิธีการเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม
3 (3-0-3)
11612104 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (2-3-0)
11612105 Computer Assisted Instruction
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-3-3)
11612106 Computer Application in Education
 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการศึกษา
3 (2-3-3)
11612107 Database Management System
 ระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
3 (2-3-3)
11612108 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-3)
11612109 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟท์แวร์
3 (3-0-3)
11612110 Image Processing
 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3 (3-0-3)
11612111 Signal and System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบและสัญญาณ
3 (3-0-3)
11612112 Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-3)
11612113 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-3)
11612114 Electronic Circuit Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-3)
11612115 Microcontroller and Interfacing
 ไมโครคอนโทรเลอร์และการเชื่อมประสาน
3 (2-3-3)
11612116 Computer Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1 (0-3-3)
11612117 Microprocessor Interfacing System Design
 การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-3)
11612118 Microprocessor Interfacing System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร์
2 (0-6-3)
11612119 Sequential Logic Control System
 ระบบควบคุมแบบตรรกลำดับ
3 (3-0-3)
11612120 Sequential Logic Control System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบตรรกลำดับ
1 (0-3-3)
11612121 Industrial Computer System
 ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11612122 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 (3-0-3)
11612123 Special Topics in Computer
 หัวข้อพิเศษในสาขาคอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
11612124 Advance Topics in Computer
 หัวข้อเรื่องชั้นสูงในสาขาคอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
11921101 Technical Education Research
 การวิจัยทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11921102 Project in Technical Education
 โครงการทางเทคนิคศึกษา
3 (1-6-3)
11921103 Human Resource Development for Industry
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921104 Vocational Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การอาชีวศึกษา
3 (3-0-3)
11921105 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-3)
11921106 Technical Education Seminar
 สัมมนาเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11921107 Vocational Institution Management
 การบริหารสถาบันอาชีวศึกษา
3 (3-0-3)
11921108 Law and Offcial Regulation
 กฏหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
3 (3-0-3)
11921109 Instruction Module Production
 การผลิตชุดการสอนวิชาช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11941101 Industrial Cooperation
 การประสานงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11941102 Didactic for Technical Training
 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
3 (2-3-3)
11941103 On-the Job Training
 การฝึกงานในสถานประกอบการ
3 (0-40-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 3
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน