เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 18
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กับกลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110004 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01130001 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130203 Industrial economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140002 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150352 Labor Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-3)
01220001 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01230002 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01240006 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310352 Professional Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01320003 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320004 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320006 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)
01320009 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320011 Reading 1
 การอ่าน 1
3 (3-0-3)
01320012 Reading 2
 การอ่าน 2
3 (3-0-3)
01320013 Writing 1
 การเขียน 1
3 (3-0-3)
01320014 Writing 2
 การเขียน 2
3 (3-0-3)
01320015 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-3)
01320016 Industrial English 2
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011236 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-3)
13011337 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-3)
13020101 General Chemistey
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-2)
13020102 Principle of Chemistry 1
 หลักเคมี 1
3 (3-0-3)
13020112 Applied Chemistry
 เคมีประยุกต์ 1
3 (2-3-3)
13085331 Modern Physics
 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (3-0-3)
13086334 Physical Metallurgy
 โลหะวิทยาฟิสิกส์
3 (3-0-3)
13121240 Statistics 1
 สถิติ 1
3 (3-0-3)
13121341 Statistics 2
 สถิติ 2
3 (3-0-3)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 66
 2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11911101 Foundation for Technical and Vocational Education
 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911102 Instructional Psychology
 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2 (2-0-2)
11911103 Measurement and Evaluation in Technical Education
 การวัดและประเมินผลเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911104 Curriculm and Course Development
 หลักสูตรและการพัฒนารายวิชาช่างเทคนิค
2 (2-0-2)
11911105 Technology in Technicl Education
 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11931201 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
2 (1-2-3)
11931202 Workshop and training Center Organization and Management
 การจัดการและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
2 (2-0-2)
11951101 Principle and Method of Technical Education Teaching
 หลักและวิธีสอนเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11951201 Professional Experience
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-8-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 30
 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11711304 Electronic Engineering
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-3)
11711336 Active Networks Theory
 ทฤษฎีวงจรข่ายแบบแอคทีฟ
3 (3-0-3)
11711337 Optoelectronics
 อิเล็กทรอนิกส์แสง
3 (3-0-3)
11711341 Integrated Circuits Engineering
 วิศวกรรมวงจรรวม
3 (3-0-3)
11711346 Linear Integrated Circuits
 วงจรรวมแบบเชิงเส้น
3 (3-0-3)
11711351 VLSI Design
 การออกแบบวีแอลเสไอ
3 (3-0-3)
11711353 Computer Based Control Sysstems
 ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์
3 (3-0-3)
11711365 Electronic Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-3-3)
11711407 Electronic Circuits Design
 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-3)
11711438 Display Systems Design
 การออกแบบระบบแสดงผล
3 (3-0-3)
11711442 Advance Electronic Circuits Design
 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
3 (3-0-3)
11711444 Microprocessor Systems Derign
 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-3)
11711448 Biomedical Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
3 (3-0-3)
11711450 Digital Image Processing
 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล
3 (3-0-3)
11711454 Selected Topics in Electronic Engineering 1
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
1 (1-0-3)
11711455 Selected Topics in Electronic Engineering 2
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
1 (1-0-3)
11711456 Advanced Topics in Electronic Engineering
 หัวข้อชั้นสูงทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-3)
11711457 Special Problems in Electronic Engineering
 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-3)
11712312 Electromagnetic Fields and Waves
 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-3)
11712326 Television Engineering
 วิศวกรรมโทรทัศน์
3 (3-0-3)
11712327 Television Laboratory
 ปฏิบัติการโทรทัศน์
1 (0-3-3)
11712329 Video Engineering
 วิศวกรรมสัญญาณภาพ
3 (3-0-3)
11712413 Electronic Communication Engineering
 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-3)
11712414 Electronic Communication Laboratory
 ปฏิบัติการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-3-3)
11712415 Communication Networks and Transmission Lines Engineering
 วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายการสื่อสาร
3 (3-0-3)
11712416 Microwave Engineering
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (3-0-3)
11712417 Microwave Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครเวฟ
1 (0-3-3)
11712418 Antenna Engineering
 วิศวกรรมสายอากาศ
3 (3-0-3)
11712419 Telephone Engineering
 วิศวกรรมโทรศัพท์
3 (3-0-3)
11712420 Telephone Laboratory
 ปฏิบัติการโทรศัพท์
1 (0-3-3)
11712422 Optical Communication
 การสื่อสารทางแสง
3 (3-0-3)
11712423 Optical Communication Laboratory
 ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
1 (0-3-3)
11712424 Satellite Communication Engineering
 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม
3 (3-0-3)
11712430 Selected Topics in Telecommunication Engineering 1
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
1 (1-0-3)
11712431 Selected Topics in Telecommunication engineering 2
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
1 (1-0-3)
11712432 Advanced Topics in Telecommunication Engineering
 หัวข้อชั้นสูงทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
3 (3-0-3)
11712433 Special Problems in Telecommunication Engineering
 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
3 (2-3-3)
11713325 Radio Waves Propagation
 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
3 (3-0-3)
11713328 Radio Frequency Circuits Design
 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
3 (3-0-3)
11713339 Acoustic Engineering
 วิศวกรรมทางเสียง
3 (3-0-3)
11713347 Electronic Measurements Design
 การออกแบบเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-3)
11713421 Digital Communication
 การสื่อสารดิจิตอล
3 (3-0-3)
11713440 Digital Systems Design
 การออกแบบระบบดิจิตอล
3 (3-0-3)
11713443 Noise in Electronic Systems
 สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-3)
11713445 High Frequency Circuits Design
 การออกแบบวงจรความถี่สูง
3 (3-0-3)
11713449 Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-3)
11713452 Digital Control Systems
 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
3 (3-0-3)
11713458 Selected Topics in Sound Engineering 1
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมระบบเสียง 1
1 (1-0-3)
11713459 Selected Topics in Sound Engineering 2
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมระบบเสียง 2
1 (1-0-3)
11713460 Advanced Topics in Sound Engineering
 หัวข้อชั้นสูงทางวิศวกรรมระบบเสียง
3 (3-0-3)
11713461 Special Poblems in Sound Engineering
 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมระบบเสียง
3 (2-3-3)
11921101 Technical Education Research
 การวิจัยทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11921102 Project in Technical Education
 โครงการทางเทคนิคศึกษา
3 (1-6-3)
11921103 Human Resource Development for Industry
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921104 Vocational Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การอาชีวศึกษา
3 (3-0-3)
11921105 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-3)
11921106 Technical Education Seminar
 สัมมนาเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11921107 Vocational Institution Management
 การบริหารสถาบันอาชีวศึกษา
3 (3-0-3)
11921108 Law and Offcial Regulation
 กฏหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
3 (3-0-3)
11921109 Instruction Module Production
 การผลิตชุดการสอนวิชาช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11941101 Industrial Cooperation
 การประสานงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11941102 Didactic for Technical Training
 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
3 (2-3-3)
11941103 On-the Job Training
 การฝึกงานในสถานประกอบการ
3 (0-40-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 3
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน