เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมโยธา

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001101 Thai Usage
 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01001103 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001106 Language for Personality Development
 ภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310352 Professional Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01320003 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320004 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320006 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)
01320009 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101 General Chemistey
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-2)
13020102 Principle of Chemistry 1
 หลักเคมี 1
3 (3-0-3)
13020113 Applied Chemistry 1
 เคมีประยุกต์ 1
3 (3-0-3)
13080141 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)
13080142 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-3-3)
13085331 Modern Physics
 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011236 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-3)
13011337 Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-3)
13121240 Statistics 1
 สถิติ 1
3 (3-0-3)
13121341 Statistics 2
 สถิติ 2
3 (3-0-3)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 67
 2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11911101 Foundation for Technical and Vocational Education
 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911102 Instructional Psychology
 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2 (2-0-2)
11911103 Measurement and Evaluation in Technical Education
 การวัดและประเมินผลเทคนิคศึกษา
2 (2-0-2)
11911104 Curriculm and Course Development
 หลักสูตรและการพัฒนารายวิชาช่างเทคนิค
2 (2-0-2)
11911105 Technology in Technicl Education
 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11931201 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
2 (1-2-3)
11951101 Principle and Method of Technical Education Teaching
 หลักและวิธีสอนเทคนิคศึกษา
3 (2-3-3)
11951201 Professional Experience
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-8-3)
11951202 Workshop and Training Center Orgnaization and Management
 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
2 (2-0-2)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 46
 2.2.1   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 31
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11121401 Soil Mechanics
 ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-3)
11121402 Soil Mechanics Laboratory
 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1 (0-3-3)
11122301 Theory of Structuresl
 ทฤษฎีโครงสร้าง
3 (3-0-3)
11122402 Structural Analysis
 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3 (3-0-3)
11122403 Reinforced Concrete Design
 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 (3-0-3)
11122404 Timber and Steel Design
 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
3 (3-0-3)
11124301 Surveying
 สำรวจ
3 (3-0-3)
11124302 Surveying Field Work
 ปฏิบัติการสำรวจ
1 (0-3-3)
11125301 Hydraulics
 ชลศาสตร์
3 (3-0-3)
11125302 Hydraulics Laboratory
 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1 (0-3-3)
11127301 Strenth of Materials 1
 กำลังวัสดุ 1
3 (3-0-3)
11128401 Pre-Project
 การเตรียมโครงการ
1 (1-0-2)
11128402 Project
 โครงการ
3 (1-6-3)

 2.2.2   วิชาชีพเลือกวิศวกรรมกับวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11121403 Engineering Geology
 วิศวกรรมธรณีวิทยา
3 (3-0-3)
11121404 Foundation Engineering
 วิศวกรรมฐานราก
3 (3-0-3)
11122405 Structural Laboratory
 ปฏิบัติการโครงสร้าง
1 (0-3-3)
11122406 Prestressed Concrete Design
 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3 (3-0-3)
11122407 Building Design
 การออกแบบอาคาร
3 (3-0-3)
11123401 Highway Engineering
 วิศวกรรมการทาง
3 (3-0-3)
11123402 Transportation Engineering
 วิศวกรรมขนส่ง
3 (3-0-3)
11123404 Highway Materials
 วัสดุการทาง
3 (3-0-3)
11123405 Highway Materials Laboratory
 ปฏิบัติการวัสดุการทาง
1 (0-3-3)
11124403 Construction Survey
 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
3 (3-0-3)
11125403 Hydrology
 อุทกวิทยา
3 (3-0-3)
11125404 Irrigation Engineering
 วิศวกรรมชลประทาน
3 (3-0-3)
11125406 Hydraulic of Open Channel
 ชลศาสตร์ทางน้ำเปิด
3 (3-0-3)
11125407 Hydraulics Engineering
 วิศวกรรมชลศาสตร์
3 (3-0-3)
11126401 Water Supply and Sanitary Engineering
 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3 (3-0-3)
11127304 Materials Testing
 การทดสอบวัสดุ
3 (2-3-3)
11127404 Construction Management
 การบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-3)
11127406 Computer for Civil Engineering
 คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
3 (2-3-3)
11921101 Technical Education Research
 การวิจัยทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11921102 Project in Technical Education
 โครงการทางเทคนิคศึกษา
3 (1-6-3)
11921103 Human Resource Development for Industry
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921104 Vocational Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การอาชีวศึกษา
3 (3-0-3)
11921105 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-3)
11921106 Technical Education Seminar
 สัมมนาเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11921107 Vocational Institution Management
 การบริหารสถาบันอาชีวศึกษา
3 (3-0-3)
11921108 Law and Offcial Regulation
 กฏหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
3 (3-0-3)
11921109 Instruction Module Production
 การผลิตชุดการสอนวิชาช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11921110 Philosophy of Technical and Industrial Training
 ปรัชญาเทคนิคศึกษาและการฝึกงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921111 Management of Instructional Facilities
 การบริหารปัจจัยอำนวยความสะดวกทางการสอน
3 (3-0-3)
11921112 Technology Transfer Management
 การบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 (3-0-3)
11921113 Financial Planning and Management
 การวางแผนและบริหารงบประมาณ
3 (3-0-3)
11921114 Introduction to Ergonomics
 วิทยาการจัดสภาพงานเบื้องต้น
3 (3-0-3)
11921115 Technical Collage Activities
 กิจกรรมในสถานศึกษาช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11921116 Technical Teacher Supervision
 การนิเทศการสอนช่างเทคนิค
3 (3-0-3)
11921117 Occupation Guidance
 แนะแนวการงานและอาชีพ
3 (3-0-3)
11921118 Statistics for Research
 วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-3)
11921119 Industrial Mathematics
 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11921120 Project Feasibility Study
 การประเมินโครงการ
3 (3-0-3)
11941101 Industrial Cooperation
 การประสานงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
11941102 Didactic for Technical Training
 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
3 (2-3-3)
11941103 On-the Job Training
 การฝึกงานในสถานประกอบการ
3 (0-40-0)
11941104 Shop Safety Management
 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
3 (3-0-3)
11941105 Modern Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่
3 (3-0-3)
11941106 Computer Assisted Instruction
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-3-3)
11941107 Computer in Technical Education
 คอมพิวเตอร์ทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)
11941108 Computer Technology
 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
3 (3-0-3)
11941109 Teaching of Specific Subject
 การสอนวิชาเฉพาะ
3 (3-0-3)
11941110 Special Problems in Technical Education
 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคศึกษา
3 (3-0-3)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 3
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน