เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002211 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002216 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002217 Industrial English
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01002218 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002219 English for Communication in Daily Life
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002220 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01002221 Chinese for Communication 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
01002222 Chinese to Thai Translation 1
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1
3 (3-0-6)
01002223 Chinese to Thai Translation 2
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01003112 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
01003113 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
01004101 Information and Study Skills
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01004109 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02001104 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002104 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 61
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52401101 Industrial Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401102 Industrial Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401103 Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401104 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
52401105 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52512101 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52512102 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
52512103 Digital Circuit Design
 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3 (2-3-4)
52512104 Electrical Engineering Internship
 การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-40-0)
52512205 Pre-Project in Electrical Engineering
 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (1-0-2)
52512206 Project in Electrical Engineering
 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52523103 Basic Microcontroller
 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
52523104 Principles of Communication Systems
 หลักการของระบบสื่อสาร
3 (2-2-5)
52523105 Electromagnetic Fields and Waves 1
 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
52523106 Electronic Measurement and Instrumentation
 การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
52523107 Electromagnetic Fields and Waves 2
 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
52523108 Optical Communication
 การสื่อสารทางแสง
3 (3-0-6)
52523209 Microwave Engineering
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (3-0-6)
52523210 Microwave Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
1 (0-3-1)
52523211 Antenna Engineering
 วิศวกรรมสายอากาศ
3 (3-0-6)
52523212 Industrial Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52523213 Electronic Circuit Design
 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
52523214 Digital Communication System
 การสื่อสารระบบดิจิทัล
3 (3-0-6)
52523215 Electronic Communication Engineering
 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
52523216 Mobile Communication Systems
 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
3 (3-0-6)
52523217 Analysis and Design of High Frequency Circuits
 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรความถี่สูง
3 (3-0-6)
52523218 Communication Network and Transmission Line Engineering
 วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายการสื่อสาร
3 (3-0-6)
52523219 Selected Topics in Electronics and Telecommunication Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
52523220 Linear Control Systems
 ระบบควบคุมเชิงเส้น
3 (2-2-5)
52523221 Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน