เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300104 Quality of Life and Social Skill Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
GE2300105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE2300106 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300109 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400101 Information Literacy and Study Skills
 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies and Local Wisdom
 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400106 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
GE2400107 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
GE2400108 Mind Development for Quality of Life
 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 52
 2.1   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2121202 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
IE2131101 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 31
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2112101 Electric Circuits Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
IE2112102 Electric Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
2 (0-4-2)
IE2112103 Electrical Measurement and Industrial Instruments
 การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IE2112104 Electrical Measurement and Industrial Instruments Laboratory
 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2 (0-4-2)
IE2112105 Electrical Engineering Technology Practice
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)
IE2112106 Electrical Machine and Control
 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
3 (3-0-6)
IE2112107 Electrical Machine and Control Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
2 (0-4-2)
IE2112108 Electrical Engineering Practice
 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-40-0)
IE2112109 Electrical Engineering Design
 การออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
IE2112110 Electrical Engineering Design Laboratory
 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)
IE2112111 Electrical Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-2-1)
IE2112112 Electrical Engineering Project
 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2113101 Mathematics for Electrical Engineering
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
IE2113102 Innovation in Electrical Engineering
 นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
IE2113203 Electronic Devices and Electronic Circuits
 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IE2113204 Electronic Devices and Electronic Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (0-6-3)
IE2113205 Power Electronics Application
 การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
IE2113206 Power Electronics Application Laboratory
 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (0-6-3)
IE2113207 Application of Programmable Logic Controllers
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3 (3-0-6)
IE2113208 Application of Programmable Logic Controllers Laboratory
 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3 (0-6-3)
IE2113209 Automation Industrial Control Systems
 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IE2113210 Automation Industrial Control Systems Laboratory
 ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3 (0-6-3)
IE2113211 Power Transmission and Distribution System
 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
IE2113212 Electrical Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์การจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน