เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคสมทบ
 คณะ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001101 Thai Usage
 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01001102 Literature Heritage
 วรรณคดีมรดก
3 (3-0-6)
01001103 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001104 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
01001105 Writing Techniques
 เทคนิคการเขียน
3 (3-0-6)
01001106 Language for Personality Development
 ภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
01001108 Thai for Career
 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
01002207 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002210 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economic Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01004101 Information Services and Study Fundamentals
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004104 Comparative Religions
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01320109 Vocational Law and Ethics
 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001102 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002102 Man and Physical Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
02002103 Life and Modern Technology
 ชีวิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
02002104 Environmental and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005103 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
01005107 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
01005112 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005121 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006102 Outdoor Recreation
 นันทนาการกลางแจ้ง
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 102
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01111101 English Structure 1
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01111102 English Structure 2
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01111103 English Listening and Speaking 1
 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01111104 English Pronunciation
 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01111105 English Listening and Speaking 2
 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01111106 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01111207 English Reading 2
 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01111208 English Writing 1
 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01111209 English Writing 2
 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01111310 English Composition
 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01111311 Basic Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01112201 Human Communication
 การสื่อสารของมนุษย์
3 (3-0-6)
01112202 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
01112203 English Writing for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
01112204 Introduction to Sociolinguistics
 ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01112205 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01112206 Analytical and Critical Reading in English
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
3 (3-0-6)
01112307 English for Office Personnel
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)
01112308 Speech Communication
 วาทวิทยา
3 (3-0-6)
01112309 English Communication via Information Technology System
 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
01112310 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
01112311 Translation : English into Thai
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3 (3-0-6)
01112312 Translation : Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01112313 English for Tourist Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
01112414 Co-operative Education in Language Use
 สหกิจศึกษาด้านภาษา
6 (0-40-0)
01112415 Specific Translation
 การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
01112416 English for Mass Communications
 ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
01112417 Seminar in English for Communication
 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01113101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
01113102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
01113105 Chinese for Career 1
 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-6)
01113106 Chinese for Career 2
 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2
3 (3-0-6)
01212311 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (2-2-5)
01212312 English for Tourism 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (2-2-5)
01212413 English for Tourism 3
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3
3 (2-2-5)
01212414 Tour Operation Management
 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
3 (3-0-6)
01213415 MICE Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์
3 (3-0-6)
01213416 Organizer Operations
 ธุรกิจการรับจัดงาน
3 (3-0-6)
01312311 English for Hospitality 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
3 (3-0-6)
01312312 English for Hospitality 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
3 (3-0-6)
01312313 English for Hospitality 3
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
3 (3-0-6)
01312414 Hotel Business Management and Development
 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน