เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบภาคค่ำวันจันทร์-ศุกร์และวันอาทิตย์
 คณะ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300110 Quality of Life and Well-Being Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400109 Information Literacy Skills
 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2500102 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
GE2500105 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาบูรณาการ 2 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2810101 World in 21st Century
 โลกในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
GE2810102 Self-Development for Careers
 การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ
2 (2-0-4)
GE2810103 Life and Positive Thinking
 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2 (2-0-4)
GE2820102 Science for Living
 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
GE2820103 Material and Application in Daily Life
 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะ 51 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 51
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2001205 Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2001207 Human Resource Management for Tourism and Hotel Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2001308 Professional Ethics and Law for Tourism and Hotel
 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะ 42 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 42
 2.2.1   กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 27 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2022101 Geography and Tourism Resources
 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2022202 Tourism and Hospitality Industry Marketing
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3 (3-0-6)
LA2022207 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2022308 Sustainable Development for Tourism Destinations
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
LA2022413 Seminars in Tourism
 สัมมนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2052101 Tourist Guides and Tour Leaders Skills
 ทักษะมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
3 (0-6-3)
LA2052102 Tour Planning
 การจัดรายการนำเที่ยว
3 (0-6-3)
LA2052103 Research for Tourism Industry
 การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (0-6-3)
LA2052104 Tour Agency Management
 การจัดการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
3 (0-6-3)

 2.2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2023302 Thai Art and Culture for Tourism
 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2023303 Historical and Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2023304 ASEAN Tourism
 การท่องเที่ยวอาเซียน
3 (3-0-6)
LA2023305 English for Tourism Personnel
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2023306 MICE and Event Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนท์
3 (3-0-6)
LA2023307 Health Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
LA2023308 Sales and Public Relations for Tourism
 การขายและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2023309 Venue and Special Event Management for Tourism
 การจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2023310 New Ventures and Entrepreneurship for Tourism
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
LA2023311 The art of photography for Tourism
 ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2023312 Special Interest Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3 (3-0-6)
LA2023313 Creative Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
LA2023314 English for Flight Attendants
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (2-2-5)
LA2024101 Fundamental Chinese for Tourism
 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2024202 Intermediate Chinese for Tourism
 ภาษาจีนระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2024203 Advanced Chinese for Tourism
 ภาษาจีนระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2024304 Chinese for Tourist Guides
 ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
LA2024305 Chinese for Tourism Business
 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2024306 Chinese for Health Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสุขภาพ
3 (2-2-5)
LA2024307 Chinese for Historical and Cultural Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
LA2024308 Chinese for Recreation Tourism
 ภาษาจีนเพื่อนันทนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2024309 Chinese Writing for Tourism Business
 การเขียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025101 Fundamental Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025202 Intermediate Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025203 Advanced Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025304 Japanese for Tourist Guides
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
LA2025305 Japanese for Tourism Business
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025306 Japanese for Health Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวสุขภาพ
3 (2-2-5)
LA2025307 Japanese for Historical and Cultural Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
LA2025308 Japanese for Recreation Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อนันทนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2025309 Japanese Writing for Tourism Businesses
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026101 Fundamental French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026202 Intermediate French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026203 Advanced French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026304 French for Tourist Guides
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
LA2026305 French for Tour Business
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026306 French for Health Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวสุขภาพ
3 (2-2-5)
LA2026307 French for Historical and Cultural Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
LA2026308 French for Recreation Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อนันทนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2026309 French Writing in Tourism Businesses
 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027202 Intermediate English for Tourism
 ภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027203 Advanced English for Tourism
 ภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027304 English for Tourist Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
LA2027305 English for Tour Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027306 English for Health Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสุขภาพ
3 (2-2-5)
LA2027307 English for Historical and Cultural Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
LA2027308 English for Recreation Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2027309 English Writing in Tourism Businesses
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
LA2053101 Recreation and Training for Tourism
 นันทนาการและการฝึกอบรมเพื่อการท่องเที่ยว
3 (0-6-3)
LA2053102 English Conversation for Tourism and Tourist Guide
 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
3 (0-6-3)

 3   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2058201 Internship for Tourism
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยว
3 (0-40-0)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน