เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ (อีเทค)

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002203 English Conversation 1
 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002207 English in Everyday Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003108 The Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Vocational Law and Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01004101 Information Services and Study Fundamentals
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002103 Man and Physical Science
 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
02002104 Environmental and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 63
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02311107 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
02411105 Applied Chemistry
 เคมีประยุกต์
3 (3-0-6)
05911301 Industrial Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
05911302 Induatrial Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05912301 Work Study
 การศึกษางาน
3 (3-0-6)
05912302 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
05912303 Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3 (2-2-5)
05912304 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
05912305 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
05912306 Industrail Professional Experience
 การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
3 (0-40-0)
05912307 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
05912308 Engineering Material Testing
 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม
2 (1-3-1)
05912409 Industrial Pre-Project
 การเตรียมโครงงานอุตสาหกรรม
1 (1-0-2)
05912410 Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
05912411 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
05912412 Industrial Law
 กฏหมายอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
05912413 Industrial Project
 โครงงานอุตสาหกรรม
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05913301 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
05913302 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
05913303 Pollution Control and Waste Treatment
 การควบคุมมลภาวะและการบำบัดน้ำเสีย
3 (3-0-6)
05913304 Ergonomics
 การยศาสตร์
3 (3-0-6)
05913306 Operation Research
 การวิจัยการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
05913307 Automatic Machine Engineering
 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (2-3-4)
05913308 Engineering Drawing Analysis
 การวิเคราะห์แบบทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
05913309 Automation
 การควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-3-4)
05913311 Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
3 (2-2-5)
05913312 Production Auxiliary Tools
 อุปกรณ์ช่วยในงานผลิต
3 (3-0-6)
05913313 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05913314 Conflict Management
 การจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
05913315 Production Technology Practice
 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
05913316 Special Topics in Production Engineer
 ปัญหาพิเศษด้านวิศวกรรมการผลิต
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน