เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002216 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002217 Industrial English
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01002218 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002219 English for Communication in Daily Life
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002220 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01002221 Chinese for Communication 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
01002222 Chinese to Thai Translation 1
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1
3 (3-0-6)
01002223 Chinese to Thai Translation 2
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01003112 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
01003113 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
01004101 Information and Study Skills
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01004109 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02001104 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002104 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 61
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52401101 Industrial Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401102 Industrial Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401103 Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401104 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
52401105 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52512101 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52512102 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
52512103 Digital Circuit Design
 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3 (2-3-4)
52512104 Electrical Engineering Internship
 การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-40-0)
52512205 Pre-Project in Electrical Engineering
 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (1-0-2)
52512206 Project in Electrical Engineering
 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : -
 2.3.1   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหน่วยกิตหลักสูตร : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52513101 Electric Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (2-2-5)
52513102 Electromagnetic Engineering
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52513103 Microcontroller
 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
52513104 Electrical Machines 1
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3 (2-2-5)
52513105 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (2-2-5)
52513106 Advanced Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าขั้นสูง
3 (2-2-5)
52513107 Network Analysis
 การวิเคราะห์วงจรข่าย
3 (3-0-6)
52513108 Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่าง
3 (3-0-6)
52513209 Sequence Control and Programmable Logic Controller
 การควบคุมอันดับและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
52513210 Power System Analysis and Protection
 การวิเคราะห์และการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
52513211 Fundamentals of Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
52513212 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (2-2-5)
52513213 Servo Drive System
 ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว
3 (3-0-6)
52513214 Pattern Recognition and Digital Image Processing
 การรู้จำรูปแบบและการประมวลภาพดิจิทัล
3 (3-0-6)
52513215 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52513216 Fault Tolerant Systems
 ระบบคงทนต่อความผิดพร่อง
3 (3-0-6)
52513217 Artificial Intelligence and Neuro Fuzzy for Industrial Robotics
 ปัญญาประดิษฐ์และนิวโรฟัซซีสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52513218 Digital System Design and Synthesis
 การออกแบบและสังเคราะห์ระบบดิจิทัล
3 (3-0-6)
52513219 Electric Power Generation, Transmission and Distribution
 การผลิต การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52513220 Selected Topics in Electrical Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52513221 Electrical Engineering Technology
 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52513222 Electrical Machines 2
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3 (2-2-5)

 2.3.2   แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หน่วยกิตหลักสูตร : -
 2.3.3   แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมหน่วยกิตหลักสูตร : -
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน