เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002211 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002216 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002217 Industrial English
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01002218 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002219 English for Communication in Daily Life
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002220 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01002221 Chinese for Communication 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
01002222 Chinese to Thai Translation 1
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1
3 (3-0-6)
01002223 Chinese to Thai Translation 2
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01003112 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
01003113 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
01004101 Information and Study Skills
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01004109 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02001104 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002104 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 61
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52401101 Industrial Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401102 Industrial Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401103 Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401104 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
52401105 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02311107 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
52602101 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
52602102 Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3 (2-2-5)
52602103 Industrial Professional Experience
 การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม
3 (0-40-0)
52602204 Industrial Pre-Project
 การเตรียมโครงงานอุตสาหกรรม
1 (1-0-2)
52602205 Industrial Project
 โครงงานอุตสาหกรรม
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 30
 2.3.1   แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหน่วยกิตหลักสูตร : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52513221 Electrical Engineering Technology
 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52613101 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
52613102 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
52613203 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52613204 Pollution Control and Waste Treatment
 การควบคุมมลภาวะและการบำบัดน้ำเสีย
3 (3-0-6)
52613205 Ergonomics
 การยศาสตร์
3 (3-0-6)
52613206 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
52613207 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
52613208 Engineering Drawing Analysis
 การวิเคราะห์แบบทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
52613209 Automation
 การควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-3-4)
52613210 weldind Engineering
 วิศวกรรมการเชื่อม
3 (2-2-5)
52613211 Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3 (2-2-5)
52613212 Conflict Management
 การจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
52613213 Industrial Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
3 (1-4-4)
52613214 Special Topics in Production Engineering
 ปัญหาพิเศษด้านวิศวกรรมการผลิต
3 (3-0-6)
52623213 Automatic Machine Engineering
 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (2-2-5)

 2.3.2   แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหน่วยกิตหลักสูตร : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52513221 Electrical Engineering Technology
 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52613101 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
52623101 Thermodynamics 2
 เธอร์โมไดนามิกส์ 2
3 (3-0-6)
52623202 Power Plant Engineering
 วิศวกรรมต้นกำลัง
3 (3-0-6)
52623203 Internal Combustion Engines
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-6)
52623204 Fluid Machinery
 เครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-6)
52623205 Refrigeration and Air Conditioning
 การทำความเย็นและปรับอากาศ
3 (2-2-5)
52623206 Applied Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
3 (1-4-4)
52623207 Engineering Dynamics
 พลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
52623208 Solid Mechanics 2
 กลศาสตร์ของแข็ง 2
3 (3-0-6)
52623209 Machanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
52623210 Machine Design
 ออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
52623211 Mechanical Engineering Laboratory 1
 ประลองวิศวกรรมเครื่องกล 1
3 (1-4-4)
52623212 Computer-Aided Drafting and Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบและออกแบบ
3 (2-2-5)
52623213 Automatic Machine Engineering
 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
52623214 Introduction to Instrument and Control
 เครื่องมือและการควบคุมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
52623215 Automatic Control System
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
52623216 Programmable Logic Controller
 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์
3 (1-4-4)
52623217 Basic Robotics and Applications
 หุ่นยนต์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 (1-4-4)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน