เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002211 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002216 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002217 Industrial English
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01002218 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002219 English for Communication in Daily Life
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002220 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01002221 Chinese for Communication 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
01002222 Chinese to Thai Translation 1
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1
3 (3-0-6)
01002223 Chinese to Thai Translation 2
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01003112 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
01003113 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
01004101 Information and Study Skills
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01004109 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02001104 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002104 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 61
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52401101 Industrial Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401102 Industrial Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401103 Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52401104 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
52401105 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52512101 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52512102 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
52512103 Digital Circuit Design
 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3 (2-3-4)
52512104 Electrical Engineering Internship
 การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-40-0)
52512205 Pre-Project in Electrical Engineering
 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (1-0-2)
52512206 Project in Electrical Engineering
 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52533101 Computer Architecture and Organization
 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
52533102 Analysis and Design of Data Structure and Algorithm
 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
52533103 Computer Operating System
 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
52533104 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
52533105 Microprocessor Interfacing and Application
 การเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
52533106 Internet Programming
 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต
3 (2-2-5)
52533107 Database Design
 การออกแบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
52533108 Computer Network Design
 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
52533209 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
52533210 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
52533211 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
52533212 Embedded Systems
 ระบบสมองกลฝังตัว
3 (3-0-6)
52533213 Network Programming
 การเขียนโปรแกรมสำหรับเครือข่าย
3 (2-2-5)
52533214 Computer System Security
 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
52533215 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
52533216 Object-Oriented Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
52533217 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (3-0-6)
52533218 Wireless Network Communication
 การสื่อสารเครือข่ายแบบไร้สาย
3 (2-2-5)
52533219 Laws and Ethics for Computer Engineers
 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
52533220 Selected Topics in Computer Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
52533221 Special Topics in Computer Engineering
 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน