เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300104 Quality of Life and Social Skill Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
GE2300105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE2300106 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300109 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400101 Information Literacy and Study Skills
 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies and Local Wisdom
 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400106 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
GE2400107 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
GE2400108 Mind Development for Quality of Life
 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 52
 2.1   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2121202 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
IE2131101 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2122101 Thermodynamics 2
 เธอร์โมไดนามิกส์ 2
3 (3-0-6)
IE2122102 Refrigeration and Air Conditioning
 การทำความเย็นและปรับอากาศ
3 (3-0-6)
IE2122103 Mechanical Design
 การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
IE2122104 Mechanical Engineering Practice
 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3 (0-40-0)
IE2122105 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
IE2122206 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
IE2122207 Mechanical Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-2-1)
IE2122208 Mechanical Engineering Laboratory 1
 การประลองวิศวกรรมเครื่องกล 1
3 (0-6-3)
IE2122209 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
IE2122210 Mechanical Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2035101 Industrial Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IE2035406 Industrial Law
 กฎหมายอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IE2123101 Engineering Dynamics
 พลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
IE2123102 Electrical Engineering Technology
 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)
IE2123103 Fluid Machinery
 เครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-6)
IE2123104 Programmable Logic Controller
 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์
3 (0-6-3)
IE2123105 Refrigeration
 การทำความเย็น
3 (3-0-6)
IE2123106 Air Conditioning
 การปรับอากาศ
3 (3-0-6)
IE2123107 Refrigeration and Air Conditioning Practice
 ปฏิบัติงานทำความเย็นและปรับอากาศ
3 (0-6-3)
IE2123108 Mechanics of Materials
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-6)
IE2123109 Internal Combustion Engines
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-6)
IE2123110 Heat Transfer
 การส่งผ่านความร้อน
3 (3-0-6)
IE2123211 Automatic Machine Engineering
 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (0-6-3)
IE2123212 Introduction to Instruments and Control
 เครื่องมือและการควบคุมเบื้องต้น
3 (0-6-3)
IE2123213 Automatic Control System
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
IE2123214 Basic Robotics and Applications
 หุ่นยนต์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน
3 (3-0-6)
IE2123215 Industrial Hydraulics
 ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
3 (0-6-3)
IE2123216 Automotive Engineering
 วิศวกรรมยานยนต์
3 (3-0-6)
IE2123217 Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3 (0-6-3)
IE2123218 Applied Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
3 (0-6-3)
IE2123219 Computer Aided Drafting and Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบและออกแบบ
3 (0-6-3)
IE2123220 Power Plant Engineering
 วิศวกรรมต้นกำลัง
3 (3-0-6)
IE2123221 Solid Mechanics 2
 กลศาสตร์ของแข็ง 2
3 (3-0-6)
IE2133209 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน