เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมอุตสาหการ

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300104 Quality of Life and Social Skill Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
GE2300105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE2300106 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300109 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400101 Information Literacy and Study Skills
 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies and Local Wisdom
 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400106 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
GE2400107 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
GE2400108 Mind Development for Quality of Life
 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 51
 2.1   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2121202 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
IE2131101 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2132101 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IE2132102 Industrial Training Action Plan
 การทำแผนการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
IE2132103 Industrial Training Action Plan Practice
 ปฏิบัติการทำแผนการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม
1 (0-2-1)
IE2132104 Industrial Work Study
 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IE2132105 Principles of Graphic Design in Training
 หลักการออกแบบสื่อกราฟิกทางการอบรม
2 (2-0-4)
IE2132106 Practical Graphic Design in Training
 ปฏิบัติการทำสื่อกราฟิกทางการอบรม
1 (0-2-1)
IE2132107 Industrial Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-2-1)
IE2132108 Industrial Engineering Practices
 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (0-40-0)
IE2132209 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
IE2132210 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
2 (2-0-4)
IE2132211 Value Added Operations
 ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า
1 (0-2-1)
IE2132212 Industrial Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE2133101 Industrial Project Feasibility Study
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหการ
3 (3-0-6)
IE2133102 Visual Thinking
 การคิดด้วยภาพ
3 (3-0-6)
IE2133103 Creative Problem Solving
 การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2 (0-4-2)
IE2133104 Materials Selection for Industrial Applications
 การเลือกวัสดุสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IE2133105 Industrial Cost Analysis and Budgeting
 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
3 (3-0-6)
IE2133106 Engineering Drawing Analysis
 การวิเคราะห์แบบทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
IE2133107 Computer Aided Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
3 (0-6-3)
IE2133208 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
IE2133209 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
IE2133210 Tool Engineering and Production Technology
 วิศวกรรมเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิต
3 (3-0-6)
IE2133211 Conflict Management
 การจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
IE2133212 Risk Management
 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
IE2133213 Computer Aided Design and Manufacturing
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3 (0-6-3)
IE2133214 Automatic Control
 การควบคุมอัตโนมัติ
3 (0-6-3)
IE2133215 Industrial Robotics and Applications
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้
3 (3-0-6)
IE2133216 Small and Medium Enterprise Management
 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
IE2133217 Transportation and Warehouse Management
 การจัดการขนส่งและคลังสินค้า
3 (3-0-6)
IE2133218 Industrial Energy Management
 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IE2133219 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
IE2133220 Safety Officer
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
3 (3-0-6)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน