เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ คหกรรม ปี 4 สหกิจ 1/62
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
 1.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตหลักสูตร : 12
 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 132
 2.1   วิชาชีพแกนวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 14
 2.2   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 73
 2.2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 44
 2.2.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 29
 2.3   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 45
 2.3.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 6
 2.3.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 39
 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน