เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001101 Thai Usage
 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01001103 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001106 Language for Personality Development
 ภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002203 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002204 English Conversation 2
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
01002207 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002210 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01002213 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Social and Environment
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economic Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01004101 Information Services and Study Fundamentals
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004105 Foundations of Thai Civilizations
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005102 Takraw
 ตะกร้อ
1 (0-2-1)
01005103 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
01005105 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
01005115 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005118 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01005123 Activities for Health and Practices
 กิจกรรม เพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006102 Outdoor Recreation
 นันทนาการกลางแจ้ง
1 (0-2-1)
01006103 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
1 (0-2-1)
01006104 Game for Recreation
 เกมสำหรับนันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001102 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002102 Man and Physical Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
02002103 Life and Modern Technology
 ชีวิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
02002104 Environmental and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
02002105 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 132
 2.1   วิชาชีพแกนวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02311108 Calculus I for Engineers
 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02311109 Calculus II for Engineers
 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02411103 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02411104 Chemical Laboratory for Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
02511107 Physics 1 for Engineers
 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02511108 Physics Laboratory I for Engineers
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
02511109 Physics 2 for Engineers
 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02511110 Physics Laboratory II for Engineers
 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)

 2.2   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 69
 2.2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05012101 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
05012102 Educational Technology
 เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
05012103 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
05012204 Principles of Vocational Education Management
 หลักการบริหารอาชีวะศึกษา
3 (3-0-6)
05012205 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
05012206 Principles and Methods of Teaching
 หลักและวิธีการสอน
3 (2-2-5)
05012307 Class Room and Shop Administration
 การจัดการห้องเรียนและโรงฝึกงาน
3 (3-0-6)
05012308 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุประกอบการสอน
3 (2-2-5)
05012309 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
05012410 Pre-professional Technical Practice
 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ
2 (2-0-4)
05012411 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-6)
05012512 Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-40-0)
05012513 Professional Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-40-0)

 2.2.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05112201 Electrical Circuits 1
 วงจรไฟฟ้า 1
3 (2-2-5)
05112202 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
05112203 Digital circuit and Logic Design
 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3 (2-2-5)
05112304 Engineering Practices
 การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม
3 (0-40-0)
05112405 Project Practices
 การเตรียมโครงการ
1 (1-0-2)
05112406 Project
 โครงการ
3 (1-6-4)
05212101 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-4-4)
05212102 Basic Engineering Skill
 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือเบื้องต้น
3 (1-6-4)
05212103 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 45
 2.3.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05013301 Statistical Data Analysis by Computer
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
2 (2-0-4)
05013302 Computer Application for Instruction
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการสอน
2 (2-0-4)
05013303 Database and Information for Education
 ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
2 (2-0-4)
05013304 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินผลโครงการ
2 (2-0-4)
05013305 Educational Media and Mastery Learning Package Development
 การพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนสำเร็จรูป
2 (2-0-4)
05013306 Educational and Vocational Problem Analysis
 การวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและอาชีพ
2 (2-0-4)
05013307 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
2 (2-0-4)

 2.3.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05113101 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05113212 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (2-2-5)
05115201 Engineering Electronics Basic
 พื้นฐานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
05115202 Electronic Engineering
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
05115203 Electronics Measurements and Instrumentation
 การวัดและเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
05115304 Principles of Communication System
 หลักการของระบบสื่อสาร
3 (2-2-5)
05115306 Network Analysis
 การวิเคราะห์วงจรข่าย
3 (3-0-6)
05115307 Electronic Circuits Analysis
 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
05115308 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-5)
05115309 Electromagnetic Fields and Waves
 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
05115310 Microwave Engineering
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (2-2-5)
05115311 Selected Topics in communication Engineering
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมสื่อสาร
3 (3-0-6)
05115312 Antenna Engineering
 วิศวกรรมสายอากาศ
3 (2-2-5)
05115313 Optical Communication
 การสื่อสารทางแสง
3 (2-2-5)
05115415 Data Communication
 การสื่อสารข้อมูล
3 (3-0-6)
05115416 Industrial Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
05115417 Satellite communication Eneineering
 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม
3 (3-0-6)
05115418 Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
05115419 Electronics Communication Engineering
 วิศวกรรมการสื่อสารสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
05115420 High Frequency Circuits Design
 การออกแบบวงจรความถี่สูง
3 (3-0-6)
05115421 Signal and System
 สัญญาณและระบบ
3 (3-0-6)
05115422 Mobile Communication System
 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
3 (3-0-6)
05115423 Electronics Circuit Design
 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน