เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมโยธา

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001101 Thai Usage
 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01001103 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001106 Language for Personality Development
 ภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002203 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002204 English Conversation 2
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
01002207 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002210 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01002213 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Social and Environment
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economic Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01004101 Information Services and Study Fundamentals
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004105 Foundations of Thai Civilizations
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005103 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
01005105 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005118 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01005123 Activities for Health and Practices
 กิจกรรม เพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006102 Outdoor Recreation
 นันทนาการกลางแจ้ง
1 (0-2-1)
01006103 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
1 (0-2-1)
01006104 Game for Recreation
 เกมสำหรับนันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001103 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001102 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002102 Man and Physical Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
02002103 Life and Modern Technology
 ชีวิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
02002104 Environmental and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
02002105 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 133
 2.1   วิชาชีพแกนวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02311108 Calculus I for Engineers
 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02311109 Calculus II for Engineers
 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02411103 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02411104 Chemical Laboratory for Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
02511107 Physics 1 for Engineers
 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02511108 Physics Laboratory I for Engineers
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)

 2.2   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 98
 2.2.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05012101 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
05012102 Educational Technology
 เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
05012103 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
05012204 Principles of Vocational Education Management
 หลักการบริหารอาชีวะศึกษา
3 (3-0-6)
05012205 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
05012206 Principles and Methods of Teaching
 หลักและวิธีการสอน
3 (2-2-5)
05012307 Class Room and Shop Administration
 การจัดการห้องเรียนและโรงฝึกงาน
3 (3-0-6)
05012308 Instructional Material Development
 การพัฒนาวัสดุประกอบการสอน
3 (2-2-5)
05012309 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
05012410 Pre-professional Technical Practice
 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ
2 (2-0-4)
05012411 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-6)
05012512 Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-40-0)
05012513 Professional Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-40-0)

 2.2.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05312101 Engineering Material
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
05312102 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
05312103 Construction Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-6-4)
05312104 Construction Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรมก่อสร้าง
3 (1-6-4)
05312105 Hand Tools and Machine Tools for Construction Technique
 เครื่องมือและเครื่องจักรกลสำหรับงานงานก่อสร้าง
3 (1-6-4)
05312206 Civil Engineering Practrecs
 ปฎิบัติงานวิศวกรรมโยธา
3 (1-6-4)
05312207 Hydraulics
 ชลศาสตร์
3 (3-0-6)
05312208 Hydraulic Laboratory
 ปฎิบัติการชลศาสตร์
1 (0-3-1)
05312209 Strength of Material 1
 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3 (3-0-6)
05312210 Concrete Technology
 เทคโนโลยีคอนกรีต
3 (2-3-5)
05312211 Theory of Structure
 ทฤษฎีโครงสร้าง
3 (3-0-6)
05312312 Structural Analysis
 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3 (3-0-6)
05312313 Soil Mechanics
 ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
05312314 Soil Mechanics Laboratory
 ปฎิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1 (0-3-1)
05312315 Surveying
 การสำรวจ
3 (2-3-5)
05312316 Reinforced Concrete structure Design
 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 (2-3-5)
05312317 Timber and Steel structure Design
 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
3 (2-3-5)
05312419 Pre-Project
 การเตรียมโครงการ
1 (1-0-2)
05312420 Project
 โครงการ
3 (1-6-4)
05313318 On the Job Training
 การฝึกงานในสถานประกอบการ
3 (0-40-0)

 2.3   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 21
 2.3.1   กลุ่มวิชาการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05013301 Statistical Data Analysis by Computer
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
2 (2-0-4)
05013302 Computer Application for Instruction
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการสอน
2 (2-0-4)
05013303 Database and Information for Education
 ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
2 (2-0-4)
05013304 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินผลโครงการ
2 (2-0-4)
05013305 Educational Media and Mastery Learning Package Development
 การพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนสำเร็จรูป
2 (2-0-4)
05013306 Educational and Vocational Problem Analysis
 การวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและอาชีพ
2 (2-0-4)
05013307 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
2 (2-0-4)

 2.3.2   กลุ่มวิชาวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
05313201 construction Technique
 เทคนิคก่อสร้าง
3 (3-0-6)
05313202 Strength of Material 2
 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
3 (3-0-6)
05313203 Hydrology
 อุทกวิทยา
3 (3-0-6)
05313304 Specification and Construction Cost Estimation
 ข้อกำหนดและการประมาณราคาในการก่อสร้าง
3 (2-2-5)
05313305 Building Sanitary
 สุขาภิบาลอาคาร
3 (3-0-6)
05313306 Water Supply sanitary Engineering
 การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
05313307 Water Supply Engineering and Design
 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
3 (3-0-6)
05313308 Highway Engineering
 วิศวกรรมการทาง
3 (3-0-6)
05313309 Construction Materials and Testing
 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
3 (2-3-5)
05313410 Construction Management
 การบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
05313411 Computer Program for Civil Engineering
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
3 (2-2-5)
05313412 Prestressed Concrete Structure Design
 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
3 (3-0-6)
05313413 Bridge Design
 การออกแบบสะพาน
3 (3-0-6)
05313414 Building Design
 การออกแบบอาคาร
3 (3-0-6)
05313415 Geology
 ธรณีวิทยา
3 (3-0-6)
05313416 Subsurface Investigation and Testing
 การเจาะสำรวจใต้ผิวดินและการทดสอบ
3 (1-6-4)
05313417 Foundation Engineering
 วิศวกรรมฐานราก
3 (3-0-6)
05313418 Foundation Design
 การออกแบบฐานราก
3 (3-0-6)
05313419 Route Surveying
 การสำรวจเส้นทาง
3 (2-3-5)
05313420 Field Surveying Practice
 ฝึกภาคสนามการสำรวจ
1 (0-3-1)
05313421 Photogrammetry
 ภาพถ่ายทางอากาศ
3 (2-3-5)
05313422 Hydraulic Engineering
 วิศวกรรมชลศาสตร์
3 (3-0-6)
05313423 Ground Water and Draingage
 น้ำใต้ดินและการระบายน้ำ
3 (3-0-6)
05313424 Environmental systems and Management
 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3 (3-0-6)
05313425 Highway Materials and Testing
 วัสดุการทางและการทดสอบ
3 (2-3-5)
05313426 Transportation engineering
 วิศวกรรมการขนส่ง
3 (3-0-6)
05313427 Traffic Engineering
 วิศวกรรมการจราจร
3 (3-0-6)
05313428 Pavement Design
 การออกแบบผิวทาง
3 (3-0-6)
05313429 Asphaltic Concrete Technology
 เทคโนโลยีแอสฟัลติก
3 (3-0-6)
05313430 Airport Design
 การออกแบบสนามบิน
3 (3-0-6)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน