เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001103 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001104 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
01001109 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
01001110 Thai Writing for Profession
 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002211 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002216 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002217 Industrial English
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01002218 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01002219 English for Communication in Daily Life
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002220 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01002221 Chinese for Communication 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
01002222 Chinese to Thai Translation 1
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1
3 (3-0-6)
01002223 Chinese to Thai Translation 2
 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01003106 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01003112 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
01003113 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
01004101 Information and Study Skills
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01004109 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02001104 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002104 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005124 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
01005125 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 128
 2.1   กลุ่มวิชาทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 50
 2.1.1   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 32
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52012101 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
52012102 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
52012103 Teacher Behavior
 ความเป็นครู
3 (3-0-6)
52012104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
52012205 Philosophy of Education, Language, and Culture
 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
52012206 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
52012207 Learning Management and Environment for Learning
 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
52012308 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
52012309 Reseach for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
52012310 Pre-Professional Technical Practice
 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ
2 (1-2-1)
52012311 Morals, Ethics, and Code of Ethics for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นครู
3 (3-0-6)

 2.1.2   กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52012512 Teaching Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-40-0)
52012513 Teaching Professional Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-40-0)

 2.1.3   กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52013201 Computerized Statistical Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
52013202 Computer Applications for Instruction
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการสอน
2 (1-2-3)
52013203 Educational Database and Information
 ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
2 (2-0-4)
52013304 Project Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินผลโครงการ
2 (2-0-4)
52013305 Multimedia Development for Teaching and Training
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอนและการฝึกอบรม
2 (1-3-2)
52013305 Eduational Media and Mastery Learning Package Development
 การพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนสำเร็จรูป
2 (2-0-4)
52013406 Educational and Vocational Problem Analysis
 การวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและอาชีพ
2 (2-0-4)
52013407 Report Writing and Presentation of Academic Work
 การเขียนรายงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
2 (2-0-4)
52013408 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 78
 2.2.1   กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02311106 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
02311107 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
02411105 Applied Chemistry
 เคมีประยุกต์
3 (3-0-6)
02511103 Fundamental Physics 1
 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
02511104 Fundamental Physics 1 Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
1 (0-2-1)
52001101 Basic Skill Practice
 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
3 (1-6-2)
52001102 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-4-4)
52001103 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 35
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52132201 Electronic Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
52132202 Fundamentals of Electric Circuit Analysis
 พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52132203 Electronic Engineering
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
52132304 Electromagnetic Engineering
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52132305 Electronic Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
52132306 Digital Circuit and Logic Design
 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3 (3-0-6)
52132307 Instructional Strategies for Electronic Technician Education
 กลวิธีการสอนช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์
3 (1-4-4)
52132308 Electronic and Telecommunication Engineering Pratices
 การฝึกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3 (0-40-0)
52132309 Electronic and Telecommunication Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
1 (1-0-2)
52132410 Microcontroller
 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (3-0-6)
52132411 Teaching Development of Electronic Engineering
 การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (1-4-4)
52132412 Electronic and Telecommunication Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3 (1-6-2)
52132413 Seminar on Electronic and Telecommunication Engineering
 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
1 (0-2-1)

 2.2.3   กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมหน่วยกิตหลักสูตร : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
52133201 Computer Programming for Electronic and Telecommunication
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3 (2-2-5)
52133302 Electronic Circuit Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-3-0)
52133303 Digital Circuit Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
1 (0-3-0)
52133304 Electronic Measurement and Instrumentation
 การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
52133405 Electromagnetic Fields and Wave
 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
52133406 Principle of Communications System
 หลักการของระบบสื่อสาร
3 (3-0-6)
52133407 Principle of Comunications Laboratory
 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
1 (0-3-0)
52133408 Optical Communication
 การสื่อสารทางแสง
3 (3-0-6)
52133409 Microwave Engineering
 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (3-0-6)
52133410 Microwave Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
1 (0-3-0)
52133411 Antenna Engineering
 วิศวกรรมสายอากาศ
3 (3-0-6)
52133412 Digital Signal Processing
 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3 (3-0-6)
52133413 Industrial Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
52133414 Data Communication
 การสื่อสารข้อมูล
3 (3-0-6)
52133415 Digital System Design
 การออกแบบระบบดิจิตอล
3 (2-2-5)
52133416 Electronic Circuit Design
 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
52133417 Digital System Communication
 การสื่อสารระบบดิจิตอล
3 (3-0-6)
52133418 Electronic Communication Engineering
 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
52133419 Mobile Communication Systems
 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
3 (3-0-6)
52133420 Analysis and Design of High Frequency Circuit
 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรความถี่สูง
3 (3-0-6)
52133421 Communication Networks and transmission Lines Engineering
 วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายการสื่อสาร
3 (3-0-6)
52133422 Selected Topics in Electronic Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
52133423 Selected Topics in Telecommunication Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
52133424 Microcontroller Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1 (0-3-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน