เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001101 Thai Usage
 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01001103 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001107 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002203 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002205 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
01002207 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01002213 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมุนษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01004101 Information Services and Study Fundamentals
 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
01004103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01004108 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002104 Environmental and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005116 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01005118 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01005123 Activities for Health and Practices
 กิจกรรม เพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01006104 Game for Recreation
 เกมสำหรับนันทนาการ
1 (0-2-1)
01006105 Recreation for Training Courses
 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
1 (0-2-1)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 106
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 38
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02311108 Calculus I for Engineers
 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02311109 Calculus II for Engineers
 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02311211 Calculus III for Engineers
 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02411103 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02411104 Chemical Laboratory for Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
02511107 Physics 1 for Engineers
 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02511108 Physics Laboratory I for Engineers
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
02511109 Physics 2 for Engineers
 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
02511110 Physics Laboratory II for Engineers
 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
04211101 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
04211102 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-4-4)
04311101 Basic Engineering Training
 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (1-6-2)
04311102 Basic Professional Engineering Training
 การฝึกวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม
2 (1-3-2)
04311103 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
04411101 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 53
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
04113204 Fundamentals of Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3 (2-2-5)
04312101 Manufacturing Processes
 กระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
04312102 Machine Tool Practice
 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
3 (1-6-2)
04312203 Welding and Sheet Metal Practice
 ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น
3 (1-6-2)
04312204 Engineering Management
 การบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
04312305 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
04312306 Operation Research
 การวิจัยการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
04312307 Statistics for Industrial Engineering
 สถิติสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
04312308 Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
04312309 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
04312310 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมงานการผลิต
3 (3-0-6)
04312311 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
04312312 Seminar in Engineering Problem 1
 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 1
1 (0-2-1)
04312313 Work Study
 การศึกษางาน
3 (3-0-6)
04312314 Industrial Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (1-0-2)
04312415 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
04312416 Co-operative Education in Industrial Engineering
 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6 (0-40-0)
04312417 Industrial Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (1-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
04313201 Mechanic of Production Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกลการผลิต
3 (2-2-5)
04313202 Press Tool and Dies Engineering
 วิศวกรรมแม่พิมพ์โลหะ
3 (3-0-6)
04313203 Jig and Fixture Engineering
 วิศวกรรมอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
3 (2-2-5)
04313204 Computer Aided Design Engineering
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ
3 (2-2-5)
04313205 CNC Machine Practice Engineering
 วิศวกรรมปฏิบัติงานเครื่องจักร ซี เอ็น ซี
3 (1-4-4)
04313206 Engineering Metallurgy
 โลหะการวิศวกรรม
3 (2-2-5)
04313207 Computer for Industrial Engineering
 คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
04313208 Plastic Mold Design
 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3 (2-2-5)
04313209 Foundry Engineering
 วิศวกรรมงานหล่อ
3 (3-0-6)
04313210 Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ
3 (3-0-6)
04313211 Machine Design
 การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (2-2-5)
04313212 Sheet Metal
 งานโลหะแผ่น
3 (1-6-2)
04313213 Welding Processes Technology
 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม
3 (1-6-2)
04313214 Control System
 ระบบการควบคุม
3 (3-0-6)
04313215 Computer Integrate Manufacturing
 ระบบการผลิตแบบรวม
3 (2-2-5)
04313216 Welding Specification and Standards
 มาตรฐานและข้อกำหนดในงานเชื่อม
3 (3-0-6)
04313217 Flexible Manufacturing System
 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
3 (2-2-5)
04313218 Metal Removable Processes
 กระบวนการตัดปาดผิวโลหะ
3 (3-0-6)
04313219 Engineering Metrology Laboratory
 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
3 (2-2-5)
04313220 Material Testing Engineering Laboratory
 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
3 (2-2-5)
04313301 Management Information System for Engineering
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
04313302 Factory Warehousing Systems
 ระบบการคลังสินค้าโรงงาน
3 (3-0-6)
04313304 Quality Assurance
 การประกันคุณภาพ
3 (3-0-6)
04313305 Organization Development
 การพัฒนาองค์กร
3 (3-0-6)
04313306 Decision Making
 การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
04313307 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
04313308 Industrial Cost and Budget Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
04313309 Principles Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
04313310 Environment and Pollution in Industrial Control
 การควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
04313311 Business Trend and Investment Analysis
 การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน
3 (3-0-6)
04313312 Personnel Management
 การบริหารงานบุคคล
3 (3-0-6)
04313313 Feasibility Study
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-6)
04313314 Industrial Law
 กฎหมายอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
04313315 Supply Chain Management
 การบริหารโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
05313303 Principle fo Markating
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน