เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ
 คณะ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 หลักสูตร : ภาษาไทยประยุกต์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 32
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01001101 Thai Usage
 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01001102 Literature Heritage
 วรรณคดีมรดก
3 (3-0-6)
01001103 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01001104 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01002101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01002203 English Conversation 1
 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01002206 English for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
01002211 English Reading 1
 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01003102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01003104 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01003107 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01003108 The Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
01003109 Vocational Law and Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
01004106 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01004108 Personality Developmant
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01005101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01005113 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (0-2-1)
01006101 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 1.5   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
02001101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
02001102 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02001103 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
02002101 Science in Daily life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
02002102 Man and Physical Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
02002104 Environmental and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
02002106 Energy and Environment
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 87
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตหลักสูตร : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01411101 Thai Structure
 หลักภาษาไทย
3 (3-0-6)
01411102 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
01411103 Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูด 1
3 (3-0-6)
01411104 Reading 1
 การอ่าน 1
3 (3-0-6)
01411105 Writing 1
 การเขียน 1
3 (3-0-6)
01411106 Fictional Reading
 การอ่านบันเทิงคดี
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01412101 Thai Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01412102 Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูด 2
3 (3-0-6)
01412203 Thai Semantics
 อรรถศาสตร์ภาษาไทย
3 (3-0-6)
01412204 Writing 2
 การเขียน 2
3 (3-0-6)
01412205 Chinese-Thai Translation 1
 การแปลจีน-ไทย 1
3 (3-0-6)
01412206 Application of Technology in Thai Documents
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานเอกสารไทย
3 (3-0-6)
01412207 Reading Technique
 ศิลปะการอ่านออกเสียง
3 (3-0-6)
01412208 Chinese-Thai Translation 2
 การแปลจีน-ไทย 2
3 (3-0-6)
01412209 Business Letters Writing
 การเขียนจดหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
01412310 Contemporary Thai Literary Works
 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
01412311 Presentation of Thai Message Using Computer
 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
01412312 Reading Printed Texts
 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
01412313 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
01412314 Field Experience
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-40-0)
01412315 Literary Works of Sunthorn Phu
 วรรณกรรมสุนทรภู่
3 (3-0-6)
01412316 Reading for Interpretation
 การอ่านตีความ
3 (3-0-6)
01412317 Seminar on Thai Language
 สัมมนาภาษาไทย
3 (1-4-4)
01412418 Term Paper
 ภาคนิพนธ์
3 (1-4-4)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01011103 Hospitality and Service Techniques
 เทคนิคการต้อนรับและการบริการ
3 (3-0-6)
01212101 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01213301 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีของไทย
3 (3-0-6)
01413201 Literary Arts in Thai Songs
 วรรณศิลป์ในเพลงไทย
3 (3-0-6)
01413202 Thai Traditional Child Play
 การละเล่นไทย
3 (3-0-6)
01413203 Thai Literary Words
 สำนวนไทย
3 (3-0-6)
01413206 Thai for Tourism
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01413207 Interview Techniques
 การสัมภาษณ์
3 (3-0-6)
01413208 Thai Folk Tales
 นิทานไทย
3 (3-0-6)
01413209 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01413211 Thai in Tourism and Hotel Industry
 ภาษาไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
03311103 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
03312307 Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
03312312 International Management
 การจัดการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
03411102 Microeconomics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
03712101 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน