เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทยประยุกต์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 30
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2100101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2100102 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
GE2100103 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
GE2100104 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
GE2100105 Thai Writing for Careers
 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2201101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE2201102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300104 Quality of Life and Social Skill Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
GE2300105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE2300106 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300109 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400101 Information Literacy and Study Skills
 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies and Local Wisdom
 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400106 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
GE2400107 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
GE2400108 Mind Development for Quality of Life
 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2500101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
GE2500102 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
GE2500103 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
GE2500104 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
GE2500105 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 91
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2041101 Thai Structure
 หลักภาษาไทย
3 (3-0-6)
LA2041102 Listening and Speaking in Everyday Life
 การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
LA2041103 Basic Reading
 การอ่านเบื้องต้น
3 (2-2-5)
LA2041104 Writing in Everyday Life
 การเขียนในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
LA2041105 Foundation of Thai Vocabulary
 พื้นฐานคำศัพท์ไทย
3 (3-0-6)
LA2041106 Summary Writing
 การย่อความ
3 (3-0-6)
LA2041307 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2042201 Thai Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาไทย
3 (3-0-6)
LA2042202 Analytical Listening and Speaking
 การฟังและการพูดเพื่อการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
LA2042203 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2042204 Contemporary Thai Literary Works
 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
LA2042205 Translation Theory
 ทฤษฎีการแปล
3 (3-0-6)
LA2042206 Article Writing
 การเขียนบทความ
3 (3-0-6)
LA2042207 Application of Technology in Thai Documents
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานเอกสารไทย
3 (3-0-6)
LA2042208 Thai Language Usage for Office Work
 การใช้ภาษาไทยในงานสำนักงาน
3 (3-0-6)
LA2042209 Printed Text Reading
 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
LA2042310 Speaking for Career
 การพูดเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-6)
LA2042311 Folklore for Cultural Tourism
 คติชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2042312 Reading for Interpretation
 การอ่านตีความ
3 (3-0-6)
LA2042313 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
LA2042314 Literary Works
 การแปลวรรณกรรม
3 (3-0-6)
LA2042415 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
LA2042416 Thai language in Tourism and Hotel Industry
 ภาษาไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-6)
LA2042417 Seminar on Thai Language
 สัมมนาภาษาไทย
3 (1-4-4)
LA2042418 Term Paper
 ภาคนิพนธ์
3 (1-4-4)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตหลักสูตร : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01212307 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีของไทย
3 (3-0-6)
01212404 Special Interest Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3 (3-0-6)
01312101 Personality Development in Hospitality Industry
 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
03213313 ASEAN Community Marketing
 การตลาดภูมิภาคอาเซียน
3 (3-0-6)
03311102 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
03712101 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
03712302 Import and Export for International Business
 การนำเข้าและส่งออกสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA2043301 Literature Arts in Thai Language
 วรรณศิลป์ในภาษา
3 (3-0-6)
LA2043302 Communication in Multi-cultural Society
 การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2043303 Usage of Language in Advertising and Public Relations
 การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
LA2043304 Presentation of Thai Message Using Computer Program
 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
LA2043305 Composition Writing
 การเขียนเรียงความ
3 (3-0-6)
LA2043306 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA2043307 Language Arts for Expression
 ศิลปะทางภาษาเพื่อการแสดงออก
3 (3-0-6)
LA2043308 Chinese to Thai Translation for Career
 การแปลจีนเป็นไทยเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-6)
LA2043309 Reading aloud Technique
 ศิลปะการอ่านออกเสียง
3 (3-0-6)
LA2043310 Thai Language Usage Internship
 การฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาไทย
3 (0-40-0)
LA2043411 Co-operative Education in Thai
 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย
6 (0-40-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน