เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ
 คณะ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 หลักสูตร : ภาษาไทยประยุกต์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตหลักสูตร : 30
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2100101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2100102 Thai for Business Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
GE2100103 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
GE2100104 Thai Literature
 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
GE2100105 Thai Writing for Careers
 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กิตหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2200101 Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
GE2200102 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
GE2200103 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200104 English Listening
 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200105 English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
GE2200106 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2200107 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GE2201101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
GE2201102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2300101 Social Dynamics and Modernity
 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
GE2300102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GE2300103 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
GE2300104 Quality of Life and Social Skill Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
GE2300105 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE2300106 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE2300107 Law and Professional Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
GE2300108 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
GE2300109 Peace Studies
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
GE2400101 Information Literacy and Study Skills
 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
GE2400102 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE2400103 Thai Studies and Local Wisdom
 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
GE2400104 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GE2400105 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
GE2400106 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
GE2400107 Program Development and Evaluation
 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
GE2400108 Mind Development for Quality of Life
 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตหลักสูตร : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2500101 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
GE2500102 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
GE2500103 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
GE2500104 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
GE2500105 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2600101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
GE2600102 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GE2600103 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700101 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE2700102 Environment and Resource Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)

 1.6   กลุ่มบวิชาบูรณาการหน่วยกิตหลักสูตร : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GE2801101 Creative and Communication Skills
 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
4 (4-0-8)
GE2810101 World in 21st Century
 โลกในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
GE2810102 Self Development for Careers
 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2 (2-0-4)
GE2810103 Life and Positive Thinking
 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2 (2-0-4)
GE2810104 Exercise and Sports for Health
 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2810105 Activities for Health
 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
GE2820101 Miscellaneous Mathematics
 ปกิณกคณิตศาสตร์
2 (2-0-4)
GE2820102 Science for Living
 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
GE2820103 Material and Application in Daily Life
 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 91
 2.1   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตหลักสูตร : 67
 2.1.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตหลักสูตร : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2041101 Characteristics of Thai
 ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
LA2041102 Thai Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3 (3-0-6)
LA2041103 Reading Skill Development
 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3 (3-0-6)
LA2041104 Writing Skill Development
 การพัฒนาทักษะการเขียน
3 (3-0-6)
LA2041105 Listening and Speaking Skills Development
 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
3 (3-0-6)
LA2041106 Foundation of Thai Vocabulary
 พื้นฐานคำศัพท์ไทย
3 (3-0-6)
LA2041207 Introduction to Thai Literature
 พื้นฐานวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
LA2041208 Foreign Languages in Thai
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
LA2041209 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2041310 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)

 2.1.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2042201 Composition of Thai Verse
 การประพันธ์ร้อยกรองไทย
3 (3-0-6)
LA2042202 Thai Language for Tourism and Hospitality Industry
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
LA2042203 Academic Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
LA2042204 Thai Language Usage for Business Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA2042205 Thai Language Usage in Advertising and Public Relations
 การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
LA2042206 Public Speaking
 การพูดในที่ประชุมชน
3 (3-0-6)
LA2042207 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
LA2042308 Masterpieces of Thai Literature
 วรรณคดีเอกของไทย
3 (3-0-6)
LA2042309 Teaching Thai to Foreigners
 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
3 (3-0-6)
LA2042310 Local Language and Local Literature
 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LA2042311 Translation
 การแปล
3 (3-0-6)
LA2042412 Seminar in Thai Language Usage and Literature
 สัมมนาการใช้ภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (1-4-4)
LA2042413 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
3 (1-4-4)

 2.2   กลุ่มวิชาอื่นหน่วยกิตหลักสูตร : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LA2043303 Art of Oral Reading
 ศิลปะการอ่านออกเสียง
3 (3-0-6)
LA2043304 Thai Language Usage in Mass Media
 การใช้ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
LA2043305 Literatures of King Rama 9
 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9
3 (3-0-6)
LA2043306 Folklore for Cultural Tourism
 คติชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2043307 Documentary Writing
 การเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
LA2043308 Thai and Chinese Communication for Business
 การสื่อสารภาษาไทยและภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
LA2043309 Chinese to Thai Translation for Career
 การแปลจีนเป็นไทยเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-6)
LA2043310 Thai Language Communication in New Media
 การสื่อสารภาษาไทยในสื่อใหม่
3 (3-0-6)
LA2043311 Presentation of Thai Message Using Computer Program
 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
LA2043312 Communication in Multi-cultural Society
 การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
LA2043313 Printed Text Reading
 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
LA2043314 Speaking for Careers
 การพูดเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
LA2043315 Analytical Reading of S.E.A. Write Literature
 การอ่านพินิจวรรณกรรมซีไรต์
3 (3-0-6)
LA2043316 Literary Translation
 การแปลวรรณกรรม
3 (3-0-6)
LA2043317 Phonetics
 สัทศาสตร์
3 (3-0-6)
LA2043318 Contemporary Thai Literature
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
LA2043401 Cooperative Education in Thai
 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย
6 (0-40-0)
LA2043402 Thai Language Usage Internship
 การฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาไทย
6 (0-40-0)

 3   หมวดวิชาเสรีหน่วยกิตหลักสูตร : 6
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน