เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 1   แผน ก แบบ ก 2 39 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 39
 1.1   หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 12
 1.1.1   กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา 9 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE4061101 Innovation and Digital Media Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
3 (2-2-8)
IE4061102 Research for Innovation and Technology Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
IE4061103 Training and Seminar Management
 การบริหารจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
3 (3-0-9)

 1.1.2   กลุ่มวิชาบังคับทางวิชาชีพ 3 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE4032101 Artificial Intelligence for Industrial Work
 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)

 1.2   หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 15
 1.2.1   กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา จำนวน 3 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE4063101 Establishments and Industrial Relations
 สถานประกอบการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
3 (3-0-9)
IE4063102 Competency Based Curriculum Development and Assessment
 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและประเมินผลการเรียนรู้
3 (3-0-9)
IE4063103 Knowledge Based System for Organization Development
 ระบบคลังความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
3 (3-0-9)
IE4063104 Didactics for Technical Courses
 ยุทธวิธีการสอนเทคนิคศึกษา
3 (3-0-9)

 1.2.2   กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ 12 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE4024101 Thermodynamic Application
 การประยุกต์ทางอุณหพลศาสตร์
3 (3-0-9)
IE4024102 Mechatronics Element
 ชิ้นส่วนเมคคาทรอนิกส์
3 (3-0-9)
IE4024103 Applied Pneumatics and Hydraulics Control Systems
 การประยุกต์ระบบควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 (3-0-9)
IE4024104 Intermediate Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหลขั้นกลาง
3 (3-0-9)
IE4024105 Systems Dynamics and Control
 พลศาสตร?ของระบบและการควบคุม
3 (3-0-9)
IE4024106 Industrial Robot
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
IE4024107 Automatic Control Technology
 เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-2-8)
IE4024108 Advanced Control
 การควบคุมขั้นสูง
3 (3-0-9)
IE4024109 Selected Topics in Robotics and Control
 หัวข้อเลือกทางด้านหุ่นยนต์และการควบคุม
3 (3-0-9)
IE4024110 Modern Automotive Technology
 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3 (3-0-9)
IE4024111 Automotive Comfortable System Technology
 เทคโนโลยีระบบสิ่งอำนวยความสะดวกยานยนต์
3 (3-0-9)
IE4034112 Material Industrial Management
 การจัดการด้านอุตสาหกรรมวัสดุ
3 (3-0-9)
IE4034113 Selected Topic in Innovation and Industrial Technology
 หัวข้อเลือกทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
IE4034114 Metal Forming Innovation
 นวัตกรรมการขึ้นรูปโลหะ
3 (3-0-9)
IE4034115 Welding Innovation and Nondestructive Inspection of Materials
 นวัตกรรมการเชื่อมและทดสอบวัสดุโดยไม่ทำลายสภาพ
3 (3-0-9)
IE4034116 Economic Decision Analysis
 การวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-8)
IE4034117 Production Planning and Inventory Control
 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
3 (3-0-9)
IE4034118 Factory Management and Productivity Improvement
 การจัดการโรงงานและการปรับปรุงผลิตภาพ
3 (2-2-8)
IE4034119 Safety Health and Environmental Management
 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
IE4034120 Maintenance Management
 การบริหารจัดการการบำรุงรักษา
3 (2-2-8)

 1.3   หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE4065201 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)

 2   แผน ข 39 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 39
 2.1   หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 12
 2.1.1   กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา 9 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE4061101 Innovation and Digital Media Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
3 (2-2-8)
IE4061102 Research for Innovation and Technology Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
IE4061103 Training and Seminar Management
 การบริหารจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
3 (3-0-9)

 2.1.2   กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ 3 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE4032101 Artificial Intelligence for Industrial Work
 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)

 2.2   หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 21
 2.2.1   กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา 6 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE4063101 Establishments and Industrial Relations
 สถานประกอบการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
3 (3-0-9)
IE4063102 Competency Based Curriculum Development and Assessment
 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและประเมินผลการเรียนรู้
3 (3-0-9)
IE4063103 Knowledge Based System for Organization Development
 ระบบคลังความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
3 (3-0-9)
IE4063104 Didactics for Technical Courses
 ยุทธวิธีการสอนเทคนิคศึกษา
3 (3-0-9)

 2.2.2   กลุ่มวิชาบังคับทางวิชาชีพ 15 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE4024101 Thermodynamic Application
 การประยุกต์ทางอุณหพลศาสตร์
3 (3-0-9)
IE4024102 Mechatronics Element
 ชิ้นส่วนเมคคาทรอนิกส์
3 (3-0-9)
IE4024103 Applied Pneumatics and Hydraulics Control Systems
 การประยุกต์ระบบควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 (3-0-9)
IE4024104 Intermediate Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหลขั้นกลาง
3 (3-0-9)
IE4024105 Systems Dynamics and Control
 พลศาสตร?ของระบบและการควบคุม
3 (3-0-9)
IE4024106 Industrial Robot
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
IE4024107 Automatic Control Technology
 เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-2-8)
IE4024108 Advanced Control
 การควบคุมขั้นสูง
3 (3-0-9)
IE4024109 Selected Topics in Robotics and Control
 หัวข้อเลือกทางด้านหุ่นยนต์และการควบคุม
3 (3-0-9)
IE4024110 Modern Automotive Technology
 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3 (3-0-9)
IE4024111 Automotive Comfortable System Technology
 เทคโนโลยีระบบสิ่งอำนวยความสะดวกยานยนต์
3 (3-0-9)
IE4034112 Material Industrial Management
 การจัดการด้านอุตสาหกรรมวัสดุ
3 (3-0-9)
IE4034113 Selected Topic in Innovation and Industrial Technology
 หัวข้อเลือกทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
IE4034114 Metal Forming Innovation
 นวัตกรรมการขึ้นรูปโลหะ
3 (3-0-9)
IE4034115 Welding Innovation and Nondestructive Inspection of Materials
 นวัตกรรมการเชื่อมและทดสอบวัสดุโดยไม่ทำลายสภาพ
3 (3-0-9)
IE4034116 Economic Decision Analysis
 การวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-8)
IE4034117 Production Planning and Inventory Control
 การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
3 (3-0-9)
IE4034118 Factory Management and Productivity Improvement
 การจัดการโรงงานและการปรับปรุงผลิตภาพ
3 (2-2-8)
IE4034119 Safety Health and Environmental Management
 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
IE4034120 Maintenance Management
 การบริหารจัดการการบำรุงรักษา
3 (2-2-8)

 2.3   หมวดการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิตหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE4066201 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-0)
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน