เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิชาชีพครู

 1   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 34
 1.1   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตหลักสูตร : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
53111101 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
53111102 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (3-0-6)
53111103 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (3-0-6)
53111104 Moralitu, Ethics and Professional Ethics
 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3 (3-0-6)
53111105 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
53111106 Learning Process and Teaching Profession
 กระบวนการเรียนรู้กับความเป็นครู
3 (3-0-6)
53111107 Learning Management and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (3-0-6)
53111108 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
53111109 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหน่วยกิตหลักสูตร : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
53112101 Preparation for Professional Experience
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (1-0-2)
53112102 Teachning Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
3 (0-40-0)
53112103 Teaching Professional Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
3 (0-40-0)
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน