เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
 คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 หลักสูตร : วิชาชีพครู

 1.   หมวดวิชาชีพเฉพาะหน่วยกิตหลักสูตร : 34
 ก.1   กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE3061101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
IE3061102 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
IE3061103 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
IE3061104 Pre-Professional Teching Practice
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)
IE3061105 Learning Process and Classroom Management
 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
IE3061106 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
IE3061107 Educational Innovation and Digital Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
3 (3-0-6)
IE3061208 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (3-0-6)
IE3061209 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
IE3061210 Morality, Ethics and Teaching Profession
 คุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพครู
3 (3-0-6)

 ก.2   กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหน่วยกิตหลักสูตร : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IE3062101 Teaching Professional Experience
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3 (0-270-0)
IE3062202 Professional Internship in Studies
 ปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา
3 (0-270-0)
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน