เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
    มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
   0  สนามกีฬาเทเวศร์
   1  อาคาร 3
   10  สถานประกอบการ
   11  อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   12  อาคารอเนกประสงค์
   13  อาคาร WAIT
   2  อาคาร 4
   3  อาคาร 6
   4  อาคาร 9
   6  Shop อุตสาหการ
   8  สถานศึกษา
   9  อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
    มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
   000  (นอกพื้นที่)ศูนย์สมุทรปราการ
   1  อาคาร 9 (ไม่ใช้)
   10  อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า
   11  อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาเครื่องจักรอัตโนมัติ
   12  อาคารเทคโนโลยีผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
   13  อาคารปฏิบัติการสาขาอุตสาหการ
   15  อาคารกิจการนักศึกษา
   16  อาคารอเนกประสงค์ 1
   17  อาคารปฏิบัติการช่างยนต์
   2  อาคารช่างยนต์ 2
   20  อาคารปฏิบัติการช่างโลหะ
   21  อาคารฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
   22  อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ(ใหม่ 9 ชั้น)
   23  อาคารวิศวกรรมโยธา
   24  อาคารสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
   3  อาคารอัญมณี
   4  อาคารอนุสรณ์ 40 ปี
   5  อาคาร 4 ศึกษาทั่วไป(6 ชั้นริมน้ำ)
   6  อาคารปฏิบัติการช่างโลหะ
   8  อาคารแผนกช่างโลหะ
   9  อาคารอิเล็กทรอนิกส์
   97  อาคารช่างโลหะและช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
   98  อาคาร WAIT
    มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
   1  อาคาร 1
   2  อาคาร 2
   3  อาคาร 3
   4  อาคารเอนกประสงค์
   6  อาคารปฏิบัติการการโรงแรม
   7  อาคาร WAIT
   90  อาคาร 90 ปี
   98  สุวรรณภุมิ
    มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
   1  อาคาร 1
   11  สถานประกอบการ
   2  อาคารเรือนปัญญา
   4  อาคาร 4
   5  อาคาร 5
   6  อาคาร 6
   8  สนามเปตอง
    มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
   1  อาคาร 1
   2  อาคาร 2
   3  อาคาร 3
   4  อาคาร 4
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน