เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 24 ต.ค. 2562 8:30 น.28 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 124 ต.ค. 2562 8:30 น.28 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 224 ต.ค. 2562 8:30 น.28 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 324 ต.ค. 2562 8:30 น.28 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 424 ต.ค. 2562 8:30 น.28 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)24 ต.ค. 2562 8:30 น.28 ต.ค. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 4 พ.ย. 2562 8:30 น.13 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 พ.ย. 2562 8:30 น.13 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา4 พ.ย. 2562 8:30 น.13 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )13 ธ.ค. 2562 8:30 น.1 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนบนเว็บไซต์30 ต.ค. 2562 0:00 น.3 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 30 ต.ค. 2562 0:00 น.3 พ.ย. 2562 19:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส30 ต.ค. 2562 0:00 น.3 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า4 พ.ย. 2562 0:00 น.22 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา9 มี.ค. 2563 0:00 น.30 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา4 พ.ย. 2562 8:30 น.8 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I16 มี.ค. 2563 8:30 น.27 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค2 มี.ค. 2563 8:30 น.6 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปริญญาตรี/ปริญญาโท4 พ.ย. 2562 0:00 น.13 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา4 พ.ย. 2562 0:00 น.13 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB4 พ.ย. 2562 0:00 น.11 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา4 พ.ย. 2562 0:00 น.11 มี.ค. 2563 23:59 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน