เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 15 มิ.ย. 2563 0:00 น.19 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 115 มิ.ย. 2563 0:00 น.19 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 215 มิ.ย. 2563 0:00 น.19 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 315 มิ.ย. 2563 0:00 น.19 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 415 มิ.ย. 2563 0:00 น.19 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)15 มิ.ย. 2563 0:00 น.19 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 1 ก.ค. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.ค. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 ก.ค. 2563 8:30 น.30 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.ค. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนบนเว็บไซต์17 มิ.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 15 มิ.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส15 มิ.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส17 มิ.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านธนาคาร17 มิ.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าเทอมผ่อนผัน งวดที่ 11 ก.ค. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าเทอมผ่อนผัน งวดที่ 21 ส.ค. 2563 0:00 น.10 ส.ค. 2563 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าเทอมผ่อนผัน งวดที่ 31 ก.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ย. 2563 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าเทอมผ่อนผัน งวดที่ 41 ต.ค. 2563 0:00 น.10 ต.ค. 2563 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าเทอมผ่อนผัน งวดที่ 1 นักศึกษาใหม่1 ก.ค. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา11 พ.ย. 2563 0:00 น.11 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา1 ก.ค. 2563 0:00 น.1 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I16 พ.ย. 2563 8:30 น.29 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค4 พ.ย. 2563 8:30 น.10 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปริญญาตรี/ปริญญาโท1 ก.ค. 2563 0:00 น.30 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา1 ก.ค. 2563 0:00 น.30 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB1 ก.ค. 2563 8:30 น.15 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา16 พ.ย. 2563 8:30 น.22 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 ก.ค. 2563 8:30 น.11 พ.ย. 2563 23:59 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน