เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส30 พ.ย. 2562 0:00 น.6 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านธนาคาร30 พ.ย. 2562 0:00 น.6 ธ.ค. 2562 19:00 น.
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน