เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส28 ก.พ. 2563 0:00 น.3 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านธนาคาร28 ก.พ. 2563 0:00 น.3 มี.ค. 2563 23:59 น.
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน