เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ข้อมูลหลักสูตร ป.ตรี   
  6401051001ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1374 0.00
  6401051201ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 39 3.00
  6601050101อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 682 2.00
  6601050201อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 672 2.00
  6601050301อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 662 2.00
  6601050501อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 664 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ   
  5020050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1705 2.00
  5020050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1705 2.00
  5020050301วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 1705 2.00
  5020050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1705 2.00
  5020050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1705 2.00
  5020050601วิศวกรรมโยธา 1715 2.00
  5620050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1665 2.00
  5620050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1665 2.00
  5620050301วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 1665 2.00
  5620050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1665 2.00
  5620050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1665 2.00
  6120050101ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1635 2.00
  6120050201ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1635 2.00
  6120050301ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1635 2.00
  6120050401ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1635 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
  6221050201ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล 1344 0.00
  6221050301ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ 1344 0.00
  6221050401ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1344 0.00
  6421050501ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1374 0.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคปกติ   
  5022050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า 872 2.00
  5022050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 862 2.00
  5022050301วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 812 2.00
  5022050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 862 2.00
  5022050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 862 2.00
  5022050601วิศวกรรมโยธา 862 2.00
  5422050301วิศวกรรมอุตสาหการ 812 2.00
  5622050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า 822 2.00
  5622050201วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล 822 2.00
  5622050301วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 822 2.00
  5622050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 822 2.00
  5622050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 822 2.00
  6122050101อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 732 2.00
  6122050201อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 732 2.00
  6122050301อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 722 2.00
  6122050501อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 732 2.00
  6622050101อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 682 2.00
  6622050201อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 672 2.00
  6622050301อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 662 2.00
  6622050501อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 664 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์   
  5425050303วิศวกรรมอุตสาหการ (อีเทค) 842 2.00
  5525050303วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 282 2.00
  5525050403วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 852 2.00
  5625050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า 822 2.00
  5625050104วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า 822 2.00
  5625050201วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล 822 2.00
  5625050204วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล 822 2.00
  5625050301วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล 822 2.00
  5625050304วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 822 2.00
  5625050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 822 2.00
  5625050404วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 822 2.00
  5625050504วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 822 2.00
  6125050101อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 732 2.00
  6125050201อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 732 2.00
  6125050301อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 722 2.00
  6625050101อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 682 2.00
  6625050201อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 672 2.00
  6625050301อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 662 2.00
  6625050501อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 662 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ศิลปศาสตร์ 66-ททป.   
  5027050104วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 874 2.00
  5027050204วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 864 2.00
  5027050304วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 864 2.00
  5027050404วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 864 2.00
  5027050504วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 874 2.00
  5027050604วิศวกรรมโยธา 864 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ   
  5228050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1702 2.00
  5228050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1702 2.00
  5228050301วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 1702 2.00
  5228050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1702 2.00
  5228050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1702 2.00
  5228050601วิศวกรรมโยธา 1712 2.00
  5628050101วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1662 2.00
  5628050201วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1662 2.00
  5628050401วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1662 2.00
  5628050501วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1662 2.00
  5826050201ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1762 2.00
  5828050204ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1662 2.00
  5828050401ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1662 2.00
  5828050501ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1662 2.00
  6428050501ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1433 0.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ   
  5029050104วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1702 2.00
  5029050204วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 1702 2.00
  5029050304วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 1702 2.00
  5029050404วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1702 2.00
  5029050504วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1702 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์   
  6431051201ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 392 3.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์   
  5140050704วิชาชีพครู (สระแก้ว) 302 2.00
  5540050704วิชาชีพครู 342 2.00
  5740050704วิชาชีพครู 342 3.00
  6240050704ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 342 3.00
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน